กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาตั้งแต่ปี 2554-2556 โดยการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (Greenhouse Solar Drying) ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและในปี 2557 นี้ ได้เปิดรับสมัครแล้ว โดยเปิดให้ยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้ที่ พ.พ. เริ่มวันที่ 17 ก.พ. 57 สิ้นสุดภายในวันที่ 16 พ.ค. 57 หรือจนกว่าเงินสนับสนุนจะหมด โดยประกาศหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ และแบบฟอร์มการสมัคร รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ ที่นี่

หากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการเรื่องการอบแห้ง/ตากแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีความสนใจและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ สามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในระยะเวลาที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กวศ. โทร. 0-2940-6176