ระดับที่ 1

ที่ชื่อ - สกุลเลขที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัดวันที่ฝึกอบรมสถานที่ฝึกอบรม 
1นายศักดิ์ ช่วยตา9010บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
2นายบุญธรรม ศักขีนาดี13810บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
3นายวิเชียร แสงทอง29610บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
4นายถ่อน ศักขีนาดี1110บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5นายไชยา สายจันดา310บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
6นายงวีระพันธ์ ผิวทอง26818บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
7นายลำไพ อ่อนมิ่ง11010บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
8นายบุญมา ทุมจันทร์19918บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
9นายหล่าย อัครพันธ์26310บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
10นายสวัสดิ์ ผดาเวช26418บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
11นายบุญจักร นครพันธ์31818บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
12นายทวี ศรีตานันท์2518บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
13นายจกุล ศรีสุวงค์810บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
14นายสิน ผิวทอง3118บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
15นายแสวง อัครพันธ์31118บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
16นายทองเหรียน ผิวทอง4018บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
17นายสุข เครือดี26418บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
18นายกร สมนึก5910บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
19นายประดิษฐ์ ปุยคำ12118บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
20นายวุฒิพงศ์ อินทร์จำปา20618บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
21นายสุบิน ผิวทอง8918บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
22นายปฐภัทร พลชัย26718บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
23นายสอน สมนึก28110บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
24นางสมใจ บุทธิจักร4410บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
25นายบุญมาก ยางนอก213บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร9/12/57ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
26นายมิตร สิงบุญมา583ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
27นายอภิสิทธ์ ชุมยางสิม503ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
28นายสมัคร ชัยหมื่อ1253ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
29นายไพรทูล ยศปัญญา2003ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30นายวสันต์ วงศ์วรรณ์1853ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31นายคว้าชัย บัวพรมมา2433ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
32นายสมจิตต์ อุ่นสิม1963ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
33นายประภาส สร้อยหิน2553ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
34นายธนธรณ์ ปัสสี1563ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
35นายนริศ พิมสิมา63ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
36นายคำปั่น โยแก้ว2103ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
37นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา973ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
38นายสุรสิทธ์ ชินวงศ์923ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
39นายบุญมี อันโยธา2213ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40นายพิทักษ์ พลเขตร์2223ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
41นายธีรพงษ์ วงศ์วรรณ823ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
42นายจรัญ สมบัติ1593ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
43นายคมกริช ชุมยางสิม1163ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
44นายนิติศักดิ์ อ่อนบุญมา453ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
45นายพลตรี บุญนะที1263ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
46นายภานุภัทร ชุมยางสิม453ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
47นายสุรศักดิ์ บุญสนัด77/13ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
48นายประสิทธ์ ทองจันทร์643ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
49นายวิฑูรย์ ราชเคลือ873ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
50นายถาวร อภิรมย์2023ดอนหันเมืองขอนแก่น11/12/57ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
51นายกองคำ หลอดแก้ว1789บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
52นายเรียงเนตร วงษ์พัฒน์679บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
53นายศุภชัย ดงใหญ่187บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
54นายประยูร ทำนา319บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
55นายวุฒิพงษ์ ดงใหญ่1189บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
56นายชูชาติ เพียอา19บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
57นายสุริยา ดวงดี419บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
58นายอานนท์ สงเมือง419บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
59นายทองสุข แทนเถา1409บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
60นายสิทธิศักดิ์ ทิพย์ตำแย989บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
61นายคำเมือง สีดาสอน119บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
62นายปัญญา ดงใหญ่1109บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
63นายประสิทธิ์ เนตรสุภาพ99บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
64นายชัยยุทธ ดงใหญ่1049บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
65นายสุดใจ ลาดไพ1399บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
66นายสุนัน ทำนา929บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
67นายสุภี บุดดีหงส์1019บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
68นายธัญยา สีบุญตา1159บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
69นายปัญญา บัวใหญ่รักษา179บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
70นายปราโมทย์ ตาลทอง1539บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
71นายหนูเดือน ศรียุทธา1559บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
72นายบรรฑิต จินดาภู199บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
73นายรัญญา โสหา149บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
74นายพิพัฒน์พล สงเมือง419บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
75นายชูศักดิ์ ประเสริฐ1149บ้านขามน้ำพองขอนแก่น12/12/57ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
76นายทรงพล เฮียงโฮม15311หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
77นายมนัส ป่อยยิ้ม10111หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
78นายบุญธรรม ดวงโพพิมพ์17/16หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
79นายสาคร พันวัน1496หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
80นายจิระวัฒน์ ขุ่มด้วง36/18หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
81นายบุญหนา เทียนแสง117หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
82นายธีรพล จันทร์ศรี822หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
83นายสัมพันธ์ หายักวงษ์1262หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
84นายไมตรี มาอินราช2161หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
85นายสมจิต ศรีกันยา709หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
86นายทองพูน น้อยตำแย1413หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
87นายอภินันทร์ ศักดาคำ57/11หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
88นายอารมณ์ ยุระครี1473หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
89นายพิชิต ใสจวง439หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
90นายบุญเกียง ศรีคลัง625หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
91นายประมวล พิชพะชน298หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
92นายคำมาย นาตาแสง2910หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
93นายเคน ทุหา734หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
94นายติการณ์ สีสังข์1611หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
95นายพรมลิขิต สีสังข์1611หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
96นายสุริยา ไสยวงษา594หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
97นายนภาธร กามะเรียงพิณ351หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
98นายจิตรกร เค้าแคน831หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
99นายสุรพร ธนูศิลป์31หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
100นายสมชาย ไสยกิจ1481หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง
101นายพินิจ รัตนะ95บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
102นายพงษ์ภิญญา ประภากุล138บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
103นายธีระ ทาแก้วน้อย778บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
104นายน้อย ประหา1243บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
105นายสุภาพ เหลาประเสริฐ1433บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
106นายทักษิณ รุ่งเรือง29/24บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
107นายเรวัช พาพวย107บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
108นายอรุโณทัย เขียวหนู286บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
109นายวีระพงษ์ จันทะเรือง762หนองโนกระนวนขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
110นายงบังอร แซงจำปา341บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
111นายสุรีย์ อ่อนตาแสง627บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
112นายสมพงษ์ ชาบุตรศรี367บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
113นายบรรจง คำมูล301บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
114นายถวิล อนันทวัลย์662บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
115นายอัมพร แดงนา4110บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
116นายทองส่าน จันทร์สีดา622บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
117นายฉลวย อุบลบาล6410บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
118นายจำรูญ สีหาบุตร226บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
119นายวิลัย นันพะโต1492บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
120นายยุทธนา ปัญญา1473บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
121นายมิตร ทนอุป26/14บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
122นายประเสริฐ วิเศษหอม1292บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
123นายปราโมทย์ เทพวงษา454บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
124นายณัฏฐพล พลตรี912บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
125นายสุพจน์ พลลุน837บ้านกงหนองเรือขอนแก่น16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
126นายธราพงษ์ มูลเวียง575โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
127นายวิลัย แฟนสัมฤทธิ์1725โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
128นายคำภา เกตุเวียง4875โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
129นายเลื่อน ขวัญประกอบ5335โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
130นายประมวล ชมทอง5125โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
131นายพุฒ อุ่นเวียง4825โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
132นายสหัส ดอนแก้วญวน1605โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
133นายโสภณ สมิงชัย5175โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
134นายฉลอง เหลาทอง1195โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
135นายบุญโฮม ชำนาญรบ1695โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น1
136นายประสิทธิ์ สุดตาสอน2245โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
137นายพิสันต์ ตาทอด1455โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
138นายสำเริง อรรคพงษ์25โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
139นายสาคร มาตนนท์356โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
140นายหนูนา ปทุมจัน4345โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
141นายศุภกิตถ์ ชำนาญรบ2595โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
142นายประหยัด ชำนาญรบ5005โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น2
143นายจำปี อุปสาร906โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
144นายทรงเดช ทาบุญมา1016โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น3
145นายมนูญ คำมูลคร4835โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
146นายสมหมาย โสดา1585โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
147นายสุนทร สิรินราช1845โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
148นายอ่อนสี บรรเทา875โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
149นายสมบัติ ชำนาญรบ2285โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
150นายพิชัย เคนเวียง2155โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น17/12/57ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
151นายชาติชาย แถวหมอ1073แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
152นายเสมียน แข่โส1806แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
153นายสมคิด พรมราช1351แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
154นายคำมาย ปลัดศรีช่วย16แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
155นายประยูร จันทร์แปะ581แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น1
156นายศิริยศ นันเทา764แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
157นายประทาน ดรพิลา633แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
158นายสาคร สุดษา967แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
159นายวิรัตน์ แว่นประชา786แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
160นายประเสริฐ พลสงคราม2036แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น2
161นายสากล ดีหลี2076แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น3
162นายบุญชู ฟืนไธสงค์544คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
163นายหนูพร ดิษพันลำ484คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
164นายพนมพร ราษาครู44คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
165นายถนอม วงเวียน174คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
166นายชะนะภัย นามสน546แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
167นายประวิทย์ เขตชมพู1314คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
168นายภัทรพันธ์ โคตรมณี936แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
169นายชนะชัย คำพันธ์46แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
170นายสิทธิ์ศักดิ์ ศรีพลรัตน์1196แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
171นายณัฐพงษ์ มายพันนา1146คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
172นายระอุ วงษ์พุฒ795แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
173นายบุญส่ง ชัยภิบาล2396แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
174นายหนูจุ้ย อิทธิกุล1721แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น4
175นายทิวา รักษ์กำเนิด666แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
176นายทนงศักดิ์ เขียจรู499เมืองพลพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น2
177นายธนัยพัฒน์ ชัยปริญญาวงค์564เมืองพลพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
178นายจิระวี สีนา691เก่างิ้วพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
179นายอุใด จันคำภา2161เก่างิ้วพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
180นายขวัญชัย แพงคำแหง1931เพ็กใหญ่พลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
181นายศักดิ์สิทธ์ ศรีบุญเรือง341ลอมดอมพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
182นายเฉลิมพงษ์ หมวดเมือง1671หนองมะเขือพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
183นายจามร หาญสมบัติ921ลอมคอมพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
184นายสมพงษ์ นาดี852โสกนกเต็นพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
185นายสุรสิทธ์ แสงดาว1392โสกนกเต็นพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
186นายสัญญา ศรีนา596หัวทุ่งพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น4
187นายสุรพล จันทร์คำภา656หัวทุ่งพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
188นายคำมาย ประสมบูรณ์736หัวทุ่งพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
189นายเสถียร ยอดคำ1166เพ็กใหญ่พลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
190นายบุญทัน แว่นจันทร์ลา705โจดหนองแกพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
191นายอำนาจ หัวคำ837หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
192นายนฤพล ไตรรัตน์737หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
193นายบุญถม พรมแสน1265โจดหนองแกพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
194นายประทับ ทึนโส1363โคกสง่าพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น5
195นายสมจิตร สิงห์เดช71เมืองพลพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
196นายเจริญศักดิ์ พงษ์คำพันธ์1431ลอมคอมพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น3
197นายวัฒนพงษ์ แสนแก้ว293หนองแวงโสกพระพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
198นายสมพงษ์ คำผาย762หนองแวงโสกพระพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น1
199นายศักดิ์ ศึกษา101หนองมะเขือพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
200นายคำพันธ์ ม่วงทา788หนองมะเขือพลขอนแก่น19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
201นายสุนทร ทัพรัตน์305หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
202นายทวี ใจบุญ1371หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
203นายไพฑูลย์ ภูหัดสวน1614โนนสะอาดโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
204นายสุพจน์ คุดคว่ำ358หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
205นายเฉลิมพล สมคำ18210โคกกลางโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
206นายหนูแดง โคตรธาดา1161โคกกลางโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
207นายสมปอง จาริตัน9413โคกกลางโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
208นายอาทิตย์ คงชัย714โนนสะอาดโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี1
209นายโสภณ ยิ้มกระโทก16210โนนสะอาดโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
210นายวีระศักดิ์ วิบูลย์กุล1999ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
211นายประสิทธ์ มะยมทอง1449ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
212นายชูไทย บุตรคุณ1721ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
213นายถวิล ทับสมบัติ2578บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
214นายสุวรรณ เสนาบุตร436หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
215นายประพัน นาหา266โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
216นายอำพร นามโส85บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
217นายสมภาร แข้นสีดา17213บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
218นายภาสกร ศิริโยธา5910บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
219นายหนูกัน ศรีจุมพล9310บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
220นายนิรันดร กองแสน2639บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี2
221นายทวี ชนะกาลี123โนนสะอาดโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
222นายทุเรียน กุมพล1396หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
223นายประยูร ไชยวงทิพย์2629ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
224นายสุพรรณ พรใจคง2529ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
225นายบัวโฮม คุ้มทุ่ง1461ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี22/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
226นายทองพุด มุริกา4312บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
227นายแสวง แก้วดอนหัน457บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
228นายแดง วงอามาตย์987บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
229นายสมบัติ พรมสิงห์1182เตาไหเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
230นายสมจิตร ชาวกล้า1452เตาไหเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
231นายวันชัย สีกะแจะ4221911บ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
232นายฉลองชัย บัวทอง172เตาไหเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
233นายแสวง ฆ้องลา756บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
234นายสุวรรณ ธาตุชัย344/11บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
235นายคาร ทีตอ12012บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
236นายลำดวน โคตรวิทย์16813บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
237นายลำพอง เหล่าป้อม1285บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
238นายอุดม พรมเดช165บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
239นายศิริพงษ์ ธาตุมี223บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
240นายวิชัย อัครบุตร473นาบึงเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
241นายสุวรรณ ภูแนบเนียน1195บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
242นายบุญเหลือ บุตรด้วง9114บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
243นายโสภา เพียเฮียง1085บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
244นายคมสัน บุตรดีคำ976นาบึงเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
245นายพานุกร ฤทธิไกล1532เตาไหเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
246นายบัวเรียน สีหาสมบัติ855บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
247นายประมุข ยศสา145บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
248นายวีรชาติ สิงวิสุทธ์1815บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
249นายบุญรอด สระแก้ว1373สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
250นายสิริวัฒน์ อธิราช1419บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
251นายวิชัย อัครบุตร473นาบึงเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
252นายสุวรรณ ภูแนบเนียน1195บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
253นายบุญเหลือ บุตรด้วง9114บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
254นายโสภา เพียเฮียง1085บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
255นายคมสัน บุตรดีคำ976นาบึงเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
256นายพานุกร ฤทธิไกล1532เตาไหเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
257นายบัวเรียน สีหาสมบัติ855บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
258นายประมุข ยศสา145บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
259นายวีรชาติ สิงวิสุทธ์1815บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
260นายบุญรอด สระแก้ว1373สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
261นายสิริวัฒน์ อธิราช1419บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี23/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
262นายศักดิ์สิทธ์ แสงสุวรรณ42/13พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
263นายอภิชาต สัตยากุมภ์283พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
264นายสุริยา แก่นจันทร์302พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
265นายสุบิน รินารักษ์162พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
266นายสุนทร นิจภักดี4212พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
267นายทรงวุฒิ พิมพากุล4212พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
268นายชูชัย อ่านพานิชย์939พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี1
269นายสง่า บุญจันทร์11211พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
270นายประเสริฐ อุบลครุฑ48/112พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
271นายเกรียงไกร ศรีวงษา491พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
272นายสุพล ชำนาญกุล5713พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
273นายไพโรจน์ นินทะราช1191พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
274นายบุญธรรม กาลบุตร18311พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
275นายมนัส ศรีพันดอน691พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
276นายพิศ โพธิ์สีมา4014พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี2
277นายอนุชา วิชัยวงษ์12612พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
278นายวิทยา บุตรสาร14612พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
279นายสงวน ปัญจะพันดอน9412พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
280นายสุรัตน์ ศรีมาตย์2551พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
281นายนิรัตน์ ดงสิงห์12712พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
282นายสุพจน์ กุละจันทร์เพ็ง10620พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
283นายโสวัตน์ อ่อนมาสาย7314พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
284นายสมชาย มาตย์ศรีกลาง9512พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
285นายสุรัตน์ หนองฮี15112พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
286นายวินัย ผาอาจ1296พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี25/12/57วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
287นายจำเนียร ผลาพล894หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
288นายสมาน อุตมา104หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
289นายคำมี กัณหา904หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
290นายสุขขี ญวนหมื่น1414หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
291นายประดุง ปิตาธะโย244หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
292นายสุระ ญวนหมื่น1494หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
293นายวิชิต หาฉวี1184หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
294นายจอม ผานดี1054หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี1
295นายธนพล ปุ้งมา944หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
296นายจิระ เสามุกดา433/14หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
297นายแดงน้อย จิตสะคม1776หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
298นายคล้าย นามา288หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
299นายชู อำมะพะ38หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
300นายอุบล คำแรง1208หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
301นายบัวหลวง โนนแก้ว1648หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
302นายสำรวย จันทร์งาม774หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
303นายคำปุน สุภาเรือง1388หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
304นายคำภู ศรีแก้วบ้าน548หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
305นายสังวาล ปัญหาผล864หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
306นายสมศรี รวมธรรม534หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
307นายอำนวยพร ใจสุข184หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
308นายสมใจ ผานดี1024หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
309นายเสา คำบรรจง1224หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
310นายชยกร สมดี1214หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
311นายสิริชัย อัตถาภูมิ6111หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี26/12/57ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
312นายสมใจ ทองเหลือง958โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี1
313นายสันติ มีทา4513บึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
314นายทิวา สืบสี420432โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
315นายไพบูลย์ พูลเพิ่ม9313โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
316นายคำไหล เผ่าสีหา1392โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
317นายสังวร พลเขต921โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
318นายประยูร สินทรัพย์38913โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
319นายฉลอง ยืนยาว86/11โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี2
320นายนิกร ถิ่นขาม811โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
321นายโอภาส ประเสริฐสุข184/12โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
322นายวิฑูรย์ สุโคตร์221โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
323นายบุญฮาย ประดับจันทร์2442โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
324นายถนัด วงค์ประสาร2442โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
325นายเพ็ง มากดี3822โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
326นายประจักษ์ สอนพงษ์2013โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
327นายสำเนียง ลามาตย์9813โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
328นายบงกาญ ทองดา15013โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
329นายสุบรรณ มุ่งสิน1256โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
330นายวรนิตย์ เชื้ออินทร์122/26โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
331นายอุดร นิกรพรม671โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
332นายนคร วงค์ประสาร2942โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
333นายคำเพ็ง แก้วดี2502โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
334นายวิทยา โทพิลา1272โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี11/12/57วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
335นายประสาน บุญเย็น409ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
336นายอนันต์ วีระบรรณ์329ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
337นายสมาน วีระบรรณ์429ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
338นายปิยะ หวานใจ534ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
339นายรอง ยอดสุข865ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
340นายสรสิทธิ์ สีผาย2411ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
341นายธวัชชัย แก่นก่อ1010ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
342นายกมลชัย บุตรบุญตอม281ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
343นายสุริยัน ประเสริฐ1131ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
344นายอุทาน ภูนะยา683ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
345นายสบาย จินดาวัลย์786ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
346นายบุญศรี จิตรักษ์5910หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
347นายขุน ไชยวงศ์6710หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
348นายอนันต์ ชาติมนตรี1005หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
349นายเสถียร หารพันธ์795หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
350นายสมบูรณ์ รักชาติ27410ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
351นายสมัย โสบุญ597ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
352นายณรงค์ คุณเลี้ยง1162ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
353นายสง่า เพชรจิตร16213ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
354นายสุดใจ พิณโท431หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
355นายศิริศักดิ์ ศิริคุณ521หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
356นายวุฒินันท์ โคตะบิน571หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
357นายสุดใจ กาพุฌชา711หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
358นายสาคร มีเงิน103หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
359นายสมศักดิ์ สุตรา575โพนแพงม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
360นายณรงค์ จารุวงค์18714หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
361นายเสมอ โอภาพ18414หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี12/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
362นายวาสนา ศรีจันดา2095ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
363นายทองอินทร์ เลิศอุดม643บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
364นายกลีนจณา บุดดาพงษ์802บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
365นายสงวน ทำคำทอง1613ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
366นายพร้อม อุดาหน1885ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
367นายชัยพร มณีศรี321ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
368นายไกรสรณ์ จำปาสา771ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
369นายไพวัล บุราไกร1611บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
370นายบุญล้อม ชาตะเคน11110ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
371นายคงศักดิ์ อบทอง8010ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
372นายวิเชียร ตั้งใจ17811ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
373นายนาวิน ไกรศรี612ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
374นายศิวานนท์ มอญถนอม4912ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
375นายสุทัศน์ นันทะสิงห์1492ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
376นายดอน ละทะโล86ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
377นายประมวล บรรลือ2175ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
378นายประยงค์ อุดาหน805ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
379นายทองปาน พันแสนแก้ว919บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
380นายสวัสดิ์ สมจันทร์529บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
381นายเดชา จำปาสา771ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
382นายบัวพันธ์ โลนงาม659บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
383นายนิกร ฉันชัย389บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
384นายธรรมาพิสุทธิ์ วงค์คำเหลา67ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
385นายชัยวัฒน์ แสงอินทร์11111ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
386นายเฉลิม บุญช่วย49ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
387นายชนะชัย วันตุ้ม42/11หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
388นายคำแหล่ง สิงห์ละ321หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
389นายทองปน ดุจดา1453หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
390นายอำคา พุ่มจันทร์1403หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
391นายคำมั่น ดุจดา133หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
392นายดาวเรือง บุตรชูชัย583หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
393นายมงคล คำชนะ823หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี2
394นายสุดใจ กาลพัฒน์1991หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
395นายสุนทร ฉัตรสุวรรณ1173หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี1
396นายธรรมนูญ นาคูน462หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
397นายเอ ฉัตรสุวรรณ392หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
398นายสุทธิพงษ์ นามวงษ์553หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
399นายสุนทร พุ่มจันทร์421หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
400นายสมศักดิ์ พุ่มจันทร์501หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
401นายจันดา วาภพ31หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
402นายหนูกร เหง้าแก้ว1603หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
403นายคำภา ดาลาด13หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
404นายธงไชย บัวดก193หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
405นายประพันธ์ แสนทวีสุข253หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
406นายพิชัย ฉัตรสุวรรณ263หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
407นายทศพล บุตรสุด403หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
408นายสีทน ดุจดา473หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
409นายสถิตย์ ยาเลิศ413หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
410นายอ๊อด ขันคำ1163หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
411นายไพรัช เร่งศึกษา1423หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
412นายสมบัติ กุลพิรักษ์38ไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
413นายวัฒนกิจ อักษรสิทธ์503บ้านแดงตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
414นายสมบูรณ์ วงขึง423หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
415นายสำเภา โจรสา43หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
416นายสีทา วันนา133หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
417นายบุญเลี้ยง ลุนพงษ์454ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
418นายไสว ว่องไว2171ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
419นายสุพัฒน์ สมน้อย13หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
420นายประสิทธ์ ปราณี263เซเป็ดตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
421นายประสงค์ นามบุตร42/15คอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
422นายสมาน ท่าหาร104นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
423นายสัญตะญาพงษ์ พิมพาไลย1068ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
424นายทอง รุ่งเรือง338ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
425นายบุญศรี วังคำลุน761ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
426นายสีทา มูลเพชร1073กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
427นายหลอม ยอดผา1028ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
428นายสุริยันต์ ลูกสีดา248ขามปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
429นายวิจารย์ บุญเนาว์918ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
430นายเรือง ลูกโม168หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
431นายเลียง พิมพ์สา818หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
432นายทวี สุดหล้า122ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
433นายอภิรัก ผลจันทร์598หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี1
434นายบุญมี หม้อแก้ว1585ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
435นายสอน อินนา433หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
436นายพินิชย์ พันธ์ดี906ถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
437นายสำราญ ทองประมูล623ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
438นายศรีธน พึ่งเจริญ6410ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
439นายศุภิชัย ครองยุติ16810เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
440นายสวัสดิ์ บุญประจง1106หัวดอนเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
441นายชาลี กาญจนพันธ์1436เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี1
442นายมนตรี การุณย์309ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี2
443นายเลิศสิน พื้นผา112นาคำใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
444นายทวีศักดิ์ อินทร์งาม1131กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
445นายบุญธรรม กากแก้ว1503บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี3
446นายวิเชียร จันทร์เอก181โนนรังเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
447นายสมควร บุญถูก576บ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
448นายทิวากร ตะสี586กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
449นายสุวรรณ จันทร์หอม476ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
450นายทองใส ครองยุทธ498ค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
451นายบัณฑิต งามวิไล1604บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
452นายเพียร หวังค้ำกลาง35ธาตุน้อยเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
453นายเคือง ยอดพันธ์932ศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
454นายวรรณรพ ธงศรี7110ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
455นายทองใส เยื่อใย341หัวดอนเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
456นายสำรอง แสวงพันธ์2612ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
457นายวิชิต คงศรี812ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
458นายวรชาติ สายเสมา421แดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
459นายสนิท ศรีสรรพ์1002ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
460นายเกษม ศรีสรรพ์1005ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
461นายสุธี สาธุภาค72/745เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี19/12/57สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
462นายสุทัด พรมประเสริฐ678โพนยางวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
463นายสุนทร แสงเพิ่ง1327โพนยางวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
464นายอธิราช ดวนใหญ่2019บุสูงวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
465นายอภิรักษ์ ศรีโชติ2419บุสูงวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
466นายวิศนุ สมัยกลาง305โพนยางวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
467นายวีระ ข้อแก้ว318บ่อแก้ววังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
468นายยุทธนา จำนงค์921วังหินวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
469นายไพศาล วิลัย924ธาตุวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
470นายประภาส เกษร164ธาตุวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
471นายวินิจ สำเภา12วังหินวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
472นางสุภา นรชัย1551บุสูงวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
473นายเจริญ ชัยสิน312โพนยางวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
474นายประวัติ สมจันทร์1112บุสูงวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
475นายสุวิทย์ จำปา318บ่อแก้ววังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
476นายกิติพงษ์ พรรณา81ธาตุวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
477นายครรชิต ถ้ำทอง841บุสูงวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
478นายสุพันธ์ ภูลสวัสดิ์42/12บุสูงวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
479นายศักดิ์สิทธิ์ สมหมาย751ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
480นางสาวสมทรง สมจันทร์422บุสูงวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
481นายอดิศักดิ์ รัตนา1518บ่อแก้ววังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
482นายทวี พันธ์งาม627โพนยางวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
483นายสิทธิโชค ทรการ17811ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
484นายบุตร ชมภูวงค์561วังหินวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
485นายสมศักดิ์ ขอสุข1421วังหินวังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
486นายสุทัศน์ ดวนใหญ่1601ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ22/12/57กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
487นายสุระชัย สิงห์ซอม421644คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
488นายเหลา ลุนศรี2714คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
489นายคำคูน อินอร่าม420724คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
490นายคำมี บุญรัตน์1914คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
491นายณรงค์ หงษ์ทอง1814คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
492นายจิม บุญรัตน์274คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
493นายจอมใจ ศรีเมือง84คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
494นายอัมพร สิงห์ซอม884คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
495นายประวัติ สิงห์ซอม3594คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
496นายประดิษฐ์ สิงห์ซอม421944คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
497นายสุริยา เหลียวสูง3464คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
498นายทองอินทร์ เฉวียงวาส134คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
499นายสมาน บุญรัตน์994คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
500นายวิเชียร ดาดี324คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
501นายไลย์บอย บุญรัตน์984คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
502นายพรชัย บุญเต็ม104คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
503นายศรีทน สิงห์ซอม264คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
504นายประดิษฐ์ สิงขร421334คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
505นายเดือน ศิริบุตร1804คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
506นายสุกันฑ์ สิงห์ซอม334คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
507นายภานุวัฒน์ อาษากิจ3604คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
508นายวินัย สาริมี3344คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
509นายเล็ก พุดหลวงบ้าน2984คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
510นายพัฒนกิจ ลุนศรี524คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
511นายอ่อน พันธ์มา3404คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
512นายทองคำ อ่อมแก้ว1768โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
513นายสุดใจ ดำดิน166โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
514นายสุรชัย บัวศรี9311โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
515นายวินัย แก้วศรีษะ1016โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
516นายประสิทธิ์ อามาตมุลตรี331โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
517นายสุฤทธิ์ พวงจันทร์904โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
518นายชนาสิน บุญส่ง4111โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
519นายสุนทร ธรรมคุณ2631โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
520นายขำ เลิศศรี877โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
521นายสำรอง อ่อมแก้ว2255โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
522นายประกอบ โสภาพ1184โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
523นายอำนวย ซำบุญมี1498โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
524นายสุนทร สามารถ2016โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
525นายสุด สมมุติ277โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
526นายไพรวัลย์ พรมสามสี4810โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
527นายทองแสง จำปาต้น391โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
528นายสลวย บุญศรี485โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
529นายอรรถวิทย์ สุริเตอร์183โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
530นายคุปต์ โคตพันธ์621โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ2
531นายปริญญา บุตรโยธา1133โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
532นายทองใส สิริภี15010โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
533นายทองวัน บุญออน342โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ1
534นายบุญทัน โอชารส1242โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
535นายจอม แก้วใส1769โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ3
536นายไสว คิดไว2029โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ24/12/57วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ จ.ศรีสะเกษ
537นางดารารัตน์ จิตรโสม107ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
538นาวสาวอังคณา สมบัติวงค์64ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
539นายสมชาย จันทพล2414ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
540นายธนาวุฒิ ผักไหม3213ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
541นายกังวาน สมบัติวงค์1004ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
542นางอำพร คำผง157ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
543นางสาวพรม ทองอ้ม447ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
544นางบุญเลิศ สุขสมุทร474ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
545นางยุ่น พรมลา484ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
546นางราตรี จันทอง14ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
547นายจันทร์ดา สนทาลุนัย534ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
548นางสาวสมศรี สมบัติวงค์534ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
549นายหมื่น สมบัติวงค์814ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
550นายชำนาญ สูงเอิบ247ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
551นายไพฑูรย์ ฝางคำ207ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
552นายทองพันธ์ วิเศษชาติ441ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
553นางสาวสุนิสา สง่างาม584ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
554นายชุม มีสิทธ์ดี774ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
555นายยิ้ม วงศ์ภักดี657ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
556นายสิงห์ทอง สมบัติวงค์834ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
557นายเรียบ นาคนวล2011ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
558นางสาวมลฤดี ดวงจันทร์1034ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
559นายคำภีร์ สมบัติวงค์224ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
560นายวีรยุทร วิเศษชาติ701ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
561นายรอน มังษะชาติ522ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
562นายทวี ทองกลม553หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
563นายพรสวรรค์ เถระพันธ์152หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
564นายอภัยมณี ดาวรายรัมย์202หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
565นางสาวรำไพ จิตมั่น1312หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
566นางทัศรา ทองกลม4811หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
567นายทองดา สมสุข7611หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
568นายสุทธ์โรจน์ อินทะเสน9911หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
569นายวารินทร์ จิตมั่น2816หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
570นายวันนา สมคะเน39หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
571นายบุญมี ดีบุตร242หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
572นายสมบูรณ์ แก้วภักดี169หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
573นายบุญมา แซ่ลิ้ม3616หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
574นายสำรวย ลาสังข์289หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
575นายบุญมี พิเคราะห์299หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
576นายสี ทองกลม3711หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
577นายชัยณรงค์ โพธิวัฒน์137/12หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
578นายจักรกรี นามวงค์1511หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
579นายถวิล แก้วภักดี623หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
580นายบุญเสืยน ศรีใสย2016หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
581นางศิริวรรณ สารวัน916หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
582นายสังเวียน ทองกลม6511หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
583นายเกษมณี รัตนะวัน267หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
584นายพรไพร วรโพด420072หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
585นายสมัย บุญภพ27หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
586นายบุญถิน พรมศร1218หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
587นายคำมี คำจันดา1521ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี2
588นายคำสี ลิ้มกลาง21511ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
589นายทองอินทร์ โพธิ์จารย์6311ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
590นายเดชา ศรีพิทักษ์358แสงสว่างหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
591นายครรชิต โยธาวงษ์26311ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
592นายทองใส เจริญภู311ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
593นายทองชวน พรมใต้1901ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
594นายอภิวัฒน์ บุญคำ2741ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
595นายบุญญฤทธิ์ โพธิ์กระสังข์2731ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
596นายนพเก้า โพธิ์กระสังข์2731ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
597นายนัฐพงษ์ โมสพัด2061ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
598นายไพบุญ ชินวัน1532ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
599นายกฤษฎา อ่อนศีลา16ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี1
600นายบุญศรี สูญเสียง202ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
601นายสุทธิพงษ์ สังเกตกิจ436ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
602นายธนวัฒน์ กันทิสา90/187ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี3
603นายคษา ชินฝั่น13811ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
604นายณัฐวัชร ชินฝั่น13811ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
605นายธีรพงค์ โม้วงษ์13511ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
606นางประภาพร สมแสน371ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
607นายอนุรักษ์ ทบอาจ1441ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
608นายสมพร ปัดสา1053ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
609นายไพสาร โสรส1967ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
610นายประเทือง คงการเรียน1757ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
611นายสุวัฒชัย นาคปัด1367ทับกุงหนองแสงอุดรธานี9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
612นางอะคะริตา โรมรัมย์64พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
613นายไพบูลย์ แก้วสะอาด54พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
614นายสมอน ศิริพรรณ1644พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
615นายวงค์สิน เสียงเลิศ2024พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
616นายตัง แก้วบันดิษฐ์13114อุ่มจานกุสุมาลย์สกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
617นางกัญญา พันธ์ศรี1164พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
618นางฮู้ แสนศรี1104พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
619นายฤทธิกร บันยะรัตน์1014พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
620นางสมพร เดชผล1994พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
621นางสมพร นาคอึ้ง364พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
622นางสาวสุนี โมระดา174พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
623นายทองใบ จาริพันธุ์184พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
624นางฉวี ทองนิน1154พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
625นางมัจฉา โมระดา2094พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
626นายจักรพงศ์ นาคอึ่ง994พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
627นายศราวุฒิ คำสุขุม684พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
628นายจันทร์เพชร มีมานะ1024พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
629นายสินธ์ บันยะรัตน์1014พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
630นายบุญเรือง โมระดา894พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
631นายจันทร์เพ็ง เสียงเลิศ154พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
632นายเบิญ งามวงศ์1044พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
633นายนรินทร์ โรมรัมย์64พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
634นายสมศักดิ์ นาคอึ่ง994พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
635นายสาคร บรรชาอุปการ1004พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร1
636นายสมพร นาคอึ่ง454พังขว้างเมืองสกลนคร13/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
637นายมนัส ชินมาตย์1422สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
638นายบรรยา แสงดี553บ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
639นายชวลิต วงศ์สามารถ1735หนองหลวงสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร1
640นายประดิษฐ์ ดวงกุลษา5811พันนาสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
641นายกฤษฎา ธารสิทธ์1937บ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร2
642นายสำรอง โคตรแสง1845ทรายมูลสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
643นายประเสริฐ ศิริขันธ์818สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
644นายประวัติ ไชยบุตร1118สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
645นายอินตา กันยาลือ80206แวงสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
646นายบุญเลิศ ลาคนอก2310บ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
647นายทนง ศรีเพชร923สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
648นายทองอู ขาวขันธ์27214ผาสุกวังสามหมออุดรธานี14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
649นายสุคหฤทัย พรมวัง1452ตางเนิ้งสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
650นางหทัยรัตน์ เสนสุวรรณ42/413สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
651นายธีน คำจันทร์368บ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
652นายบุญส่ง ละครอนันท์48320สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
653นายชัยณรงค์ ศรีบุญโฮม24520สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
654นายลิยันต์ เสนสุวรรณ4243สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร3
655นายจันทา โคตรเครือง10225สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
656นายเหลือม เทียมราช8725สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
657นายมงคล มิงแสง9425สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
658นายสมบูรณ์ มาตโนนทอง405เขาวงสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
659นายกิติพงษ์ สุวรรณการ1962สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
660นายจ่อย วงค์ตั้ง148916สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
661นายยาตรี บุญมาก8616สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร14/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
662นายสัญญา นามแก้ว1413คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
663นายละคร แก้วหลอดหล้า98093คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
664นายสุวรรณ นรสาร583คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
665นายวันชัย ชาประดิษฐ์253คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
666นายบุญเพ็ง วงค์แดง93คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
667นายบุญมา เงินงาม183คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
668นายสำรอง สีวงศ์แก้ว193คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
669นายประเสริฐ นรสาร683คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
670นายสัมมาอาชีวะ โยธายุทธ913คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
671นายบุญเรียน แก้วมุงคุณ63คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
672นายชำนาญ เกษทอง1913คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
673นายเภา เปีอยหนองแค่636คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
674นายทองริ้ม ศรีทัดชิ344คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
675นายวันทอง สิงห์ใหญ่83คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
676นางสาวพัชรินทร์ จันลือชัย484คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
677นายบุญเทือง แก้วมุงคุณ863คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
678นายสำเพลิน จันมี1097คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
679นายสวนสมัย กบิลพัฒน์97คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
680นายเสงียม แก้วลอดหล้า51คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
681นายครรชิต มาตรราช651คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
682นายเจียง จันลือชัย503คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
683นายบุญมา ชุยเซ็งซะ173คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
684นายทำนอง หารทะศิลป์696คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
685นายทองสา ชุยเซ็งซะ553คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
686นางสังเวียน โยธายุทธ1403คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร15/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
687นายวราเทพ ไชยตะมาตย์303นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
688นายปราโมทย์ เขารุณ1006นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
689นายทวีป ไชยตะมาตย์4215213นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
690นายโสภณ เหลาแตว2937นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
691นายศรีทอน คำธเนตร51/28นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
692นายหนูพร มุลษาโคตร13511นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร2
693นายเทพไทย ไชยตะมาตย์1833นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
694นายสนอง ปัญญาประชุม20015นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
695นายจันทรจร พิทักษ์กุล10910นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร3
696นายสงกา ศรีสมัย515นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
697นายภานุวัฒน์ ไชยตะมาตย์29113นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
698นายนรินทร์ แสนปัดสี1023นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
699นายภัยมณี พิศสุวรรน์4207913นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
700นายสันติสุข ภูรัมพา231นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
701นายบัวศรี ทองมุล1613นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
702นายเพชรภูวิน คำทะเนตร244นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
703นายพนัด ไชยตะมาตย์595นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
704นายสาคร เพื่อนใบลี4617นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
705นายมเหศักดิ์ ไชยตะมาตย์420385นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
706นายอดิศักดิ์ มุงคุณ12817นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
707นายชรินทร์ ตันสิงห์23519นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร1
708นายสมเด็จ ไชยตะมาตย์420415นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
709นายถวิล ทองมุล73/113นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
710นายสมบูรณ์ ไชยตะมาตย์29813นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
711นายเทศบาล ไชยตะมาตย์10918นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร16/1/58ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
712นายญวน คงประสิทธ์157หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
713นายชัยสงค์ อุปภา237หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
714นายอุทัย แก้วกงพาน257หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู5
715นายบุญกอง ศรีดาหลง697หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
716นายนคร แสนจันทร์147หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู3
717นายวิฑูลย์ พันธ์ภักดี1117หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู1
718นายคำผาย คำควร97หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
719นายสุริยา กองบาง787หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู2
720นายสมบูรณ์ แสนพิมพ์8178หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู4
721นายแสงเพชร วงค์วรรณ์1541หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
722นางสมพร แสงใส1571หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
723นายวิทยา ศรีเมือง241หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
724นายธนู ชาบัณฑิต21011หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
725นายสุวรรณ พิมพ์วัน321หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
726นายวันดี ศรีวิบุญ423หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
727นายสมนึก ทิพย์จันทร์55หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
728นายสมาน จันทร์ทองหนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
729นายไสว สิงห์เพ็ง141หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
730นายสุธีร์ สมทรัพย์22912หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
731นายเจริญ เกื้อจรูญ865หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
732นายวีระพงษ์ หาญบัญญัติ163หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
733นายหนูวร ธรรมโทร213หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
734นายวงเดือน คำลือชา1203หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
735นายประดิพัทธิ์ ยุพานิชย์1003หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
736นายบุญเลิศ บุญสิงห์สอน363หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู19/1/58หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
737นายสมพร พิมวัน1003หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู3
738นายอภิชัย อยู่เย็น11411หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
739นายไสว ค่าคำ56/13หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู2
740นายวิรัตน์ มงคลมะไฟ21410หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
741นายสุริยา พรมแสง4211หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู1
742นายเก็ง บุญประคอง884หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
743นายบุญมา ธรรมโรเวช84หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
744นายสุวรรณ เขตสมัคร401หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
745นายจิรภัทร เฉลิมวัฒนกุล1710หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
746นายดอกรัก วรรณสม1081หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
747นายสมศักดิ์ ชินทร์ไธสง4010หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
748นายพรมมา โคตรมณี15หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู4
749นายทองใบ ศรีปัชฌา772หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
750นายทองสุข ภูกองชัย1232หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
751นายสมัย ชัยสมบัติ777หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
752นายวุฒิชัย คำภา758หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
753นายสุดใจ พิมโกทา339หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู5
754นายชัยพล ดวงสีบุตร420148หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
755นายธนากร นิลาราช1498หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
756นายคำพันธ์ จันทร์โท1211หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
757นายถาวร อันนครหนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
758นายเสมือน เลิศราศรี667หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
759นายสุบิน บรรเทาพิษ36/16หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
760นายนิคม ศรีมงคล82/26หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
761นายประธินน์ พันธ์ภูมิ2234/18131สัตหีบสัตหีบหนองบัวลำภู20/1/58สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
762นายชาญ มณีศรี3003โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
763นายครรชิต เสมาทอง2023โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
764นายเสิญ วังคีรี273โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
765นายวีระชัย แก้ววงค์2733โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
766นายวรพล แถวอุทุม96/13โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
767นายจรัญ แถวอุทุม183โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
768นายวิชัย แถวอุทุม1993โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
769นายธเนศ เหี้ยมเหิน1023โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
770นายเอนก แถวอุทุม753โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
771นายวิกุน วังทองสังข์1263โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
772นายสมพร พิมพ์สารี903โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
773นายนุช แถวอุทุม413โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
774นายอรัญ เปอทอง2013โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
775นายพรชัย เอี่ยมประชา1813โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย4
776นายณรงค์ พิมพ์สารี1933โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย2
777นายสมทราย เหมือนศรีชัย3043โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย1
778นายชีวา คำตึ้ง1183โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
779นายมนัส แถวอุทุม1863โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
780นายสงคราม คำแก้ว333โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย3
781นายสมโภชม์ ศรีธรรมา1603โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
782นายชมพร นารีวัน1523โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
783นายวิรพงษ์ บุญธรรม93โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
784นายฤทธิ์ แถวอุทุม993โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
785นางปรารถนา ไชยชนะ2413โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
786นายจรัญ สารมโน1513โคกงามด่านซ้ายเลย21/1/58เทศบาลตำบลโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
787นายแหวนเพชร แนบเนียร2961น้ำหมานเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
788นายบุญมี ศรีมาจันทร์171น้ำหมานเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
789นายจีระศักดิ์ ดิ่งสาระ636น้ำหมานเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
790นายทรงศักดิ์ สุนาทร471น้ำหมานเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
791นายดนัย ทองปั้น1221กกทองเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย1
792นายนิยม โคตรบุดตา1453น้ำสวยเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
793นายสุมิตร โสธรรมมงคล1953น้ำสวยเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
794นายชายแดน ทองวาส2073น้ำสวยเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
795นายเสถียร โสธรรมมลฃงคล763น้ำสวยเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
796นายสายยนต์ ศรีวัดทานัง2244นาอานเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
797นายสุรชัย กรมทอง339ศรีสองรักเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย3
798นายเดชินท์ พาสารี1029ศรีสองรักเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
799นายสังวาล จีจง599ศรีสองรักเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
800นายธวัชชัย สิ้มสวัสดิ์369ศรีสองรักเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
801นายบุญเลี่ยม ณะน่าน1023น้ำสวยเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
802นายวิทยา ทองเพชร519ศรีสองรักเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
803นายประสาท ศรีสังข์1709นาอานเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย2
804นายศรัญญ แนวสุข184นาแขมเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
805นายวิรัตน์ ภักดีวัน1474นาแขมเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
806นายศุภกิตติ์ ธัญญารักษ์1822นาแขมเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
807นายสายัน มังมา389ศรีสองรักเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
808นายนิยม ธัญญารักษ์1382นาแขมเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
809นายวัน ก้อนทอง32410นาดินดำเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
810นายเด่น พิรัญโท943กกทองเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
811นายถนอม อินทร์ปัญญา1272นาแขมเมืองเลย22/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.เลย
812นายหนูหลั่น สารวงษ์761ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
813นายนา พลชา81/11ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
814นายเจริญ พรมนา491ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
815นายสมหวัง ปลัดกอง1121ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
816นายเภา ดวงจำปา701ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
817นายทอง ชาภักดี481ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
818นายโฮม ทุมรินทร์691ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
819นายหนูขาว ยวดยาน7111ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
820นายกงผัน บุญสงค์7511ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
821นายเสน่ห์ สอนสุภาพ228ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
822นายคำพิณย์ ไชยพรมมา238ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
823นายหนูพงษ์ สารวงษ์1101ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
824นายสลัด สารวงษ์201ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
825นายบุญโฮม สุจิมงคล761ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
826นายไฉย ศรีกระบุตร888ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
827นายลำธาร เข็นนิล701ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
828นายจำเริญ สุรรณพงษ์8010ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
829นายสนั่น รัตนนท์80/11ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย2
830นายพนาไพร สารวงษ์1128ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
831นายคำตัน กองคำ1138ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
832นายอานันท์ มานะดี9711ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย3
833นายหนูหริ่ง สอนสุภาพ598ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
834นายเติม สารวงค์898ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย1
835นายฉลอง คำไล้441ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
836นายอเนก ศรีพรม1098ปากปวนวังสะพุงเลย23/1/58ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
837นายกิตติคมน์ ซาเสน321เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
838นายอนุพงษ์ คนยืน23เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
839นายวันเฉลิม พรมเสนา1023เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
840นายอณุสรณ์ เทพวงศา328เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
841นายชำนาญ ยานสถิตย์168เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
842นายปราโมท สีมุกดา1751เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
843นายชัชวาล แสงประจักษ์931เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
844นายพิทักษ์ ลามพัด928เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
845นายไป่ ยืนยง24เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
846นายบรรพต จันทะพัน11610เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
847นายวิทยา ซาเสน1458เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
848นายจันดี คนยืน1032เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
849นายทองจันทร์ ยืนยง1134เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
850นายบุญเลิศ ยืนยง628เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
851นายบรรจง กมลรักษ์1148เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
852นายสอน คนยืน943เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
853นายบุญเทิด ปัญญาดี548เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
854นายสมาน ยืนยง757เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
855นายทองลุ่น คนยืน1233เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
856นายสมโภชน์ ซาเสน81เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
857นายสมศักดิ์ แสงห้าว587เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
858นายชวน ใจตรง945เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
859นายธนในท์ ใจตรง85เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
860นายอดิศักดิ์ บุญธิจักร335เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
861นายบุญเรือง ซาเสน752เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร8/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
862นายบุญหนา ไชยเพชร1194หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
863นายชิงชัย ประทุมลี647หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
864นายอู่ทอง ประทุมลี1371หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
865นายชมชื่น เชื้อเมืองแสน1111หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
866นายกิติศักดิ์ ยอดยศ1601หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
867นายแช้ม คำมุงคุณ141หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
868นายเกียรติศักดิ์ แก่นสุข51หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
869นายวิจิตต์ โคตรพรม55หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
870นายวาสนา ปากดี2241หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
871นายเจริญศักดิ์ เชื้อกุณะ257หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
872นายนิวัติ โคตรพรม387หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
873นายมณู คำมุงคุณ1134หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
874นางสาวประภานิช ไชยเพชร931หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
875นายปรีชา ประทุมลี597หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
876นายแสนวิศักดิ์ บาดตาสาว1057หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
877นางกินตนา คำมุงคุณ515หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
878นายพิทักษ์ คำมุงคุณ596หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
879นายสมบูรณ์ วงศ์ผาบุตร876หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
880นายสุรวิทย์ จิตอามาตย์1841หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
881นายอรุณสวัสดิ์ คำมุงคุณ426หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
882นายเกื้อม คำมุงคุณ1001หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
883นายหวัน คำมงคล506หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
884นายประจวบ คำมุ่งคุณ1103หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
885นายลินทอง บาดตาสาว413หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
886นายมั้น ไชยเพชร823หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร9/1/58หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร
887นายอนุช บัวทองจันทร์273นาเลียงนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม3
888นายเด่นศักดิ์ แสนสุภา194พุ่มแกนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
889นายดำรง ชาศรี1316พุ่มแกนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
890นายปัญจา พ่อบำรุง1234พระซองนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
891นายอนุศิษฏ์ วัลลีย์52นาแกนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม4
892นายไพโรจน์ วงศ์หนายโกฎ591พิมานนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม1
893นายกมล วงค์อุดดี541พิมานนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม2
894นายยุทธพงษ์ ธนดี816ท่าลาดนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
895นายวิเชียร เชื้อนานนท์481ก้านเหลืองนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
896นายวงศ์หิรัญ ทรงสิริเพชรดี118/11ก้านเหลืองนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
897นายถนัด กลางหนองแสง896นาแกนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
898นายบรรทม แสนสามารถ791หนองสังข์นาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
899นายบุญมา หงษาชุม391หนองสังข์นาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
900นายคำพอง คำคนซื่อ1161สีชมพูนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
901นายเด่น วาศ์ศรีชา92นาคู่นาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
902นายอดุลย์ วาศ์ศรีชบา98นาคู่นาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
903นายคมสันต์ ขันแข็ง243บ้านแก้งนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
904นายพลกวัฒน์ คำคนซื่อ71สีชมพูนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
905นายวิโรจน์ แก้วพิกุล384บ้านแก้งนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
906นายสมพร เพชรดีคาย19910หนองสังข์นาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
907นายวาหลิล เซื้อพระซอง547นาเลียงนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
908นายสมยศ ศรีแสน2513นาคู่นาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม7
909นายชูเดช สิงห์เหิร324หนองสังข์นาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม6
910นายทินกร วรวัฒนธรรม61พระซองนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
911นายศรีบุญเรือง เสนาคำ2093พระซองนาแกนครพนม13/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จ.นครพนม
912นายจิตร สร้อยดัน3021โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
913นายยงยุทธ สิทธิยา901โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
914นายธีรวัฒน์ ผิลนวล3281โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
915นายสถาพร โคตะบิน766โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
916นายภานุพงษ์ โคตะบิน1858โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
917นายวงศกร ลำมะสะ3088โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
918นายไพศาล โพธิราช469โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
919นายสมบัติ โคตะบิน2199โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
920นายสมหมาย กองฮางฮอง283โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
921นายสมัย โปแอ613โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
922นายพินิจ สิทธิยา2526โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
923นายสว่าง ทาเทพ1496โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
924นายกุล โปแอ2557โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
925นายอุดร โปแอ692โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
926นายเอกชัย โพธิราช2389โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
927นายสังวร สิทฺยา1546โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
928นายพรชัย ระวัตร์687โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
929นายสุทธี เอ็นดู514โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
930นายสมหวัง ทาเทพ1496โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
931นายประสิทธิ์ สซูเซง2082โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
932นายบุญ โคตะบิน48โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
933นายสมพร โคตะบิน1319โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
934นายปราโมทย์ แก้วมาตย์386โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
935นายวุฒิชัย ดวงภักดี424โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
936นายสุบรรณ หมอกมีชัย933โพนสว่างศรีสงครามนครพนม14/1/58วัดเบญจ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
937นายสมาน พันธ์กาง1255เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
938นายเรียน หม่อมป่าว17315เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม3
939นายเปรียญ พวงพั้ว925เสียวนาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
940นายทองคำ นามเสาร์1874เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
941นายสมัย บุพศิริ1314เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
942นายประกรณ์ เสนสุข18411เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม1
943นายเพชรรังสี ปัญญาสาร6211เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม2
944นางวิเชียร ตุรินทร1579เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
945นางสุดใจ พัดเปี้ยมา55/12เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
946นางกันนิกา นาโควงค์392เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
947นายบุญเพ็ง ไชยคำ355เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
948นายสุริยัน บุพศิริ47เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
949นายเกษ แสงสร9714เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
950นายเนียม ศักดิ์ศรีวัน1735เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
951นายพุธ ฉลาดล้ำ74/349เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
952นายประจักรทอง พันธุ์กาง896เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
953นายสมพร บุพศิริ662เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
954นายวินัย นามเสาร์1713เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
955นายลำพอง สิงห์เสีย910บ้านเสียวนาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
956นายธงชัย ทันบุญ9910บ้านเสียวนาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
957นายระพิน สังกะ1929เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
958นายสายันห์ กุลวงคื1434ศรีสงครามศรีสงครามนครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
959นายประเสริฐ นาขะมิน1926บ้านเสียวนาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
960นางสาววาสนา คำชนะ115/2715เหล่าพัฒนานาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
961นายสาย ปราบจันทะ87บ้านเสียวนาหว้านครพนม15/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
962นายสีจันทร์ วงษา501ดอนเตยนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
963นายชัชวาล ติยบุตร643หนองซนนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
964นายวิเศษ ธิธรรมมา991ดอนเตยนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
965นายล้อม ศิริวงศ์613ดอนเตยนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม1
966นายหาญ วาษา812ดอนเตยนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
967นายสาคร ออทะขันธ์6111นาทมนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
968นายทองคำ โมธรรม2102ดอนเตยนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
969นายพงศ์สวัสดิ์ แก้วแคน12211นาคมนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
970นายธนชิต งิ้วไชยราช12910นาทมนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
971นายฤทธิ์ แก้วเชื่อม1031นาทมนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
972นายทองคำ พิลาอาพิษ751ดอนเตยนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
973นางสายสมร ติยะบุตร9811นาทมนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
974นายสงวน เชียงขวาง1544หนองซนนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
975นายปริญญา ภูดีทิพย์1781นาทมนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
976นายสายัญ แพงสาร1784หนองซนนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
977นายอำนวย เดชบรรทม32นาทมนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
978นายวินัย พรมพิมพ์42นาทมนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
979นายสุทิน จันทรโคตร12915นาทมนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
980นายชุมพร เดชบรรทม432นาทมนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
981นายธีรพงษ์ ปกติ3812หนองซนนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
982นายธวัชชัย วงษา381ดอนเตนยนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
983นายสมพร วงษา1431ดอนเตยนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
984นายวีระ คำใหล432หนองซนนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
985นางทิพกลิ่น อุคำ554หนองซนนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
986นายสุทิน อุปรี1325ดอนเตยนาทมนครพนม16/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอนาทม จ.นครพนม
987นายธีระชัย สุวะรักษ์751โคกก่องเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
988นายนิภากร คำสี77โคกก่องเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
989นายถนอม บุญอำนวย297ไคสีเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
990นายวันชัย อุ่นใจ752ไคสีเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
991นายคำแปลง ราชบุญ1811โนนสมบูรณ์เมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
992นายบุญมี พลเยี่ยม2212โป่งเปือยเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
993นายวิเชียร สเพียรไพ3419โคกก่องเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
994นายสำเนียง พลรัตน์783โป่งเปือยเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
995นายอ่อนตา เกียมศักดิ์645โป่งเปือยเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
996นายอุดม บุญเอนก17บึงกาฒเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
997นายเทียมทอง นูคำดี1087โคกก่องเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
998นายชัชชัย จินดา124บึงกาฬเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
999นายสมพงษ์ จันทร์โกมุท6110วิเศษเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
1000นายอุทิศ ไชยโพธิ์ทอง4510วิเศษเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
1001นายประเสริฐ ทำนา852วิเศษเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
1002นายนรินทร์ ผาตรี154โคกก่องเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
1003นายคำมน ผาตรี1894โคกก่องเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
1004นายทวีศักดิ์ สัตนันท์222คำนาดีเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
1005นายเพลิน สัตนันท์1152คำนาดีเมืองบึงกาฬ19/1/58ห้องประชุมเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
1006นายยงยุทธ์ เที่ยงอินทร์691โซ่โซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1007นายประเวศ มัทปทัง572ศรีชมภูพรเจริญบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1008นายวิชัย ไชยลือชา2091พรเจริญพรเจริญบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ1
1009นายประยันต์ แกรินทร์1681พรเจริญพรเจริญบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1010นายสมชาย แสดงจิตร301โซ๋โซ๋พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1011นายสมัย ดีหล้า854เหล่าทองโซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1012นายสนั่น แก่นโพธิ์44หนองพันทาโซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1013นายประจักร อุปแก้ว3724หนองพันทาโซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1014นายบุตรดี ไตรยสุทธ์941คำแก้วโซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1015นายไชยา นวลโสภา2848บัวตูมโซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ4
1016นายทองอินทร์ พิจิตร4012ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1017นายสุพัฒน์ พลาชัย4817ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1018นายบุญมี โลหะลัก2712ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1019นายบุญมี พลคำ2017ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1020นายทองทิพย์ แข็งขยัน1817ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1021นายวิไล อินทะวงค์1517ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1022นายชาลี คำวิจิตร7312ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ3
1023นายเกตุ โคตรภักดี980917ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1024นายกฤษฏา หลงทวีป1917ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1025นายลำไพ โคตรภักดี6617ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1026นายบุญตา สิมมาโคตร2517ปากคาดปากคาดบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1027นายไพบูรณ์ มังคีรี2557คำแก้วโซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1028นายนพรัตน์ สมสวย3122ศรีชมภูโซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ2
1029นายคีย่ง แซ่เตีย1394โซ่โซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1030นายสมหมาย ไชยรส824โซ่โซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1031นายธานี ไชยรส174โซ่โซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1032นายสุขสันต์ วันลา1334โซ่โซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1033นายเสรี ชัยสิทธิ์912บัวตูมโซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1034นายเรวัตร อุนเย็น2666โซ่โซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1035นายสุพจน์ ตรีรัตน์322โซ่โซ่พิสัยบึงกาฬ20/1/58หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
1036นายสมดี วงค์มา799ป่งไฮเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ2
1037นายวันนา มณีชัย601บึงโขงหลงบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1038นายสนธิ เพ็ชรสมบัติ1661บึงโขงหลงบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1039นายนันทิพัฒน์ วิชัยสูง12บึงโขงหลงบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1040นายเนตร จันผาย292บ้านต้องเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1041นายบัวกรรณ์ ชะนะวาที12410โพธิ์หมาแข้งบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ4
1042นายเสมียน บุญสิทธิ์3311หนองทุ่มเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1043นายสงบ ขันติมนต์12810ซางเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1044นายปัญญา รัตนสุข1805โพธิ์หมากแข้งบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ1
1045นายศุภชัย สุดา1373โพธิ์หมากแข้งบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1046นายแสง สุวรรณชัยรบ927น้ำจั้นเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1047นายผ่าน ชินจำปา653ท่าดอกคำบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1048นายเพียด อำไพ2612ท่าดอกคำบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1049นายมาลาวัน เชื้อคำจันทร์323ท่าดอกคำบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1050นายอนันต์ หันตุลา11918เซกาเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1051นายชวัตร จะมาลี305โสกก่ามเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ3
1052นายเอ้ง วรรณเขตร์3815เซกาเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1053นายเทพฤทธิ์ ศรีสม19ป่งไฮเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1054นายสมพงษ์ จันทรมาตร17314ป่งไฮเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1055นายประคอง บุตรเขียว383ท่ากกแดงเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1056นายแสง แสงผล169โสกก่ามเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1057นายสุริยันต์ สอดสูงเนิน1328ท่ากกแดงเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1058นายพงศกร แอ้วจันทา1049หนองทุ่มเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1059นายสำราญ พรหมมินทร์551เซกาเซกาบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1060นายสถิตย์ เมืองสุวรรณ375ท่าดอกคำบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1061นายสุนธรา เมืองสุวรรณ775ท่าดอกคำบึงโขงหลงบึงกาฬ21/1/58ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเซกา จ. บึงกาฬ
1062นายสุภีร์ ใจปานน้ำ18310ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1063นายตุ๋ย จันดา6510ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1064นายเสถียร ดวงมาลา6410ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1065นายทองดี วงศ์เสาเนาว์15210ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1066นายไคสี สังข์วงค์107ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1067นายชัยธวัช เทียมทะนงค์420307ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1068นายสุดใจ บัวหลวง627ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1069นายบุญโฮม จันทรวงศ์4917ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1070นายเลิศ อุปฮาด4467ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1071นายวิชัย อนุศักดิ์420097ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1072นายทวี สาชนะ1457ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1073นายอนันต์ มีวิชา610ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1074นายอาระมิง ดือราแม420627ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1075นายแพ นันสา217ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1076นายประเสริฐ อุปฮาด13010ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1077นายสมพร เหล่าปาม11314ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1078นางสาวหนูหล้า แสงเพชร9214ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1079นายอุดม โสหัส18314ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1080นายเวียงชัย นครศรี18314ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1081นายสมภาร อุปฮาด297ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1082นายวัฒนา แข็งแรง14310ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1083นายสถิต ควรเคียงเพชร1857ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1084นายบุญส่ง สีหาปัญญา2410ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1085นายสาคร ธิวะโต52/37ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1086นายนรินทร์ จันดา3314ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย22/1/58องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1087นายบุญถ้วน เนตรภักดี1745นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1088นายไพโรจน์ อุตส่าห์1508นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1089นายประสิทธิ์ เคนเต้า239นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1090นายทองสา แสงมุย919นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1091นายสำราญ นะไหล่739นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1092นายเสน่ห์ หงษ์เวียงจันทร์1266นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1093นายทอม ดวงเกตุ308นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย2
1094นายเสริญ กำกูด53นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1095นายจันคำ แก้วไชย43นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1096นายคำนึง แก้วระย้า316นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1097นายณัฐพงษ์ แพงรูป796นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1098นายไทยนิกร ฉนิตกุล573นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1099นายไมตรี ไชยมุงคุณ1378นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย1
1100นายจะวัน บุญยืนนาน1158นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1101นายไสว เรืองประทีป825นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1102นายนิยม ราชาวัง854นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1103นายปรีชา เทพรักษ์221นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1104นายทวี กุลแก้ว995นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1105นายคำจันทร์ เมสังข์1385นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1106นายอุทัย แสงผุย919นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1107นายพูลศักดิ์ ปัญญาแก้ว53นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1108นายอมรชัย วงษ์แสน143นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1109นายคำผัน นาควงษ์123นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1110นายสุบัน สดใส416นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1111นายอ๋อย สดใส856นางิ้วสังคมหนองคาย23/1/58ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
1112นายพงษ์ชัย จำปาแดง1718นาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1113นายสมจิตร เลห์กล892กุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1114นายทองคำ พลอยกัณหา1093กุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม7
1115นายเพียว มีโชติ7124ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม5
1116นายพีระพงษ์ ศรีบุรัมย์11014โคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1117นายทองเหรียญ รัฐเจริญ25115ท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1118นายธนภัทร อินทะปัญญา616โคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1119นายจิรพงษ์ สาระสี1006โคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1120นายจรัณธร วงค์วันดี814ขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1121นายบง โพธิ์สิงห์3317ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1122นายจตุพร จันทรโสภณ77ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม3
1123นายคมสันต์ จันทร์ปัญญา2917ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม1
1124นายสมร โคระนำ6010ขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1125นายยอดผง่าน พิชัยช่วง1717ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2
1126นายไชยรัตน์ สมภูมิ177ขามเฒ่าพัฒนากันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม6
1127นายประเวศน์ ทองขันธ์854เขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1128นายบัวผัน มาโคตร12318เขวาใหญ่กันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม8
1129นายสมาน ศรีหาบุญ11515ท่าของยางกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1130นายสฤษดิ์ พาสีแพง503กุดใส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม9
1131นายนิวัฒน์ หนูพัท242มะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1132นายบวรชัย เยาวะยิก1106คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1133นายปรีชา นาถมทอง1372มะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม4
1134นายสิทธิชัย จันทะลุน132ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1135นายเวียงชัย ทวิลา315ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1136นายคมกฤษณ์ เหล่าหมวด942ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม27/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1137นายธงชัย มาตรภูธร1393ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1138นายชานนท์ สมอุดร5610ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1139นายสมบัติ วรชิพรหมมา172ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1140นายปัญญา อุดมหลาย872ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม3
1141นายประยูร สิมสี52ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1142นายอุ่นจิตร คำเบ้าเมือง659ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม2
1143นายคำภา สีวันทา114ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1144นายมานพ นนทวงษา6510ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1145นายบุญหนา หาโกสีย์1052ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1146นายสุบัน ธวิชัย6710ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1147นายกำธร คำสอนทา11810ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1148นายไชยวัฒน์ โสพัส149ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1149นายจีรพงษ์ คำทาสี472ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม1
1150นายมานัส จำปาแสง504ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1151นายณรงค์ คำสีหา7110ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1152นายบุญโฮม ธวิชัย1210ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1153นายไหว เอื้อผกา622ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1154นายณรงค์ แดงขุนทด32ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1155นายสาธิต สาวิกัน11910ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1156นายชัชชัย วิริไพ854ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1157นายอำนาจ ครังทรัพย์1074ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1158นายธงชัย คำแสนเดช164ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1159นายสุดใจ สรรคนุช254ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1160นายบรรจง ละครมูล74ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1161นายไพบูลย์ สีดำ371ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคาม28/1/58เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม
1162นายสมพร แสนบุตร1854หนองบอนโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1163นายอำนาจ สุริวงษ์1944หนองบอนโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1164นายประจิต แฝงสาเคน329เขื่อนโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1165นายกำจัด ไกยะวัตร1745เขื่อนโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1166นายวิชัย วงค์แก้ว15715หัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1167นายทองเพชร มวยยิ่ง8112แพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1168นายคำใส ขาลเกตุ7010เลิงใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1169นายสมภาร แสงสุวรรณดี168เลิงใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1170นายสุรินทร์ สารสวัสดิ์7812แห่ใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1171นายชัยเกษม วรฤทธิ์1235โพนงามโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม1
1172นายมงคล ศรีแก้วนิตย์1205โพนงามโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1173นายโสวัตร สุวรรณคุณ1410เลิงใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1174นายดีภัค ดรนาม3112แพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1175นายสมัย สีโนน11612แพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1176นายอัครพงษ์ สินสุเสน1563เหล่าโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1177นายณรงค์ ดวงสุนทร353เหล่าโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2
1178นายสุวิท คำกอง7318เขวาไร่โกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1179นายประวัติ ดอนไชยสีหา9616แห่ใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1180นายประกิจ สุวรรณภักดี974เขื่อนโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1181นายทินกร หารชุมเศษ65ยางน้อยโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1182นายประหยัด แสนภักดี307หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1183นายบุญมี หาสุข77หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม3
1184นายสุพจน์ แสนสร้อย1621หัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1185นายประเชิญ มาตงามเมือง794ยางน้อยโกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1186นายอาทิตย์ นามมงคุณ12414เขวาไร่โกสุมพิสัยมหาสารคาม29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1187นายพิเชษฐ์ ศรีสุพัฒน์96ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1188นายประยูร ภูสงัด426ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1189นางชาญ ภูต้องศรี166ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1190นางสมัย สุขศิริ266ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1191นายสถิต อนันตพัฒน์106ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1192นายวิเศษ ภูวังแทน286ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1193นางสาวอภิญญา จันทะแสง506ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1194นายดาวลอย อนันตพัฒน์16ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1195นายแสร์ อิ่มรักษา1011ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1196นายประนอมชัย คำเจริญ1908ภูปอเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1197นายณรงค์ วันนา336ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1198นายสมจิต อิ่มรักษา4564ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1199นายบุญตา จำเริญสัตย์558ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1200นายสมสวาท ปัตลา326ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1201นายสุดชา คำหงค์ษา3910ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1202นายบุญกัน ชัยจีน7410ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1203นางสำอาง ภูชาบุตร426ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1204นางบานเย็น ปัดลา326ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1205นายสวาท สิงห์พร1768ภูปอเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1206นายณัฐพล น้อยวิชัย752นาจารย์เมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1207นายธนกุล พันธุ์เหล็ก1909ภูปอเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1208นายเสถียร เพ็งพิศาล1326ภูปอเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1209นายศักดิ์ชัย อุดรทิพย์661กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1210นายอภิชาต ฉายอำไพ1032ภูปอเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1211นายคมกริช พันธ์รักษ์978ภูปอเมืองกาฬสินธุ์27/1/58เทศบาลตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1212นายสายันต์ คูนาแก310ธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1213นายอุดร ศรีสุธรรม8410ธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1214นายสมนึก สมบัติมล1182โคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1215นายยศทสมบูรณ์ กมลอิงค์32โคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1216นายดวงจันทร์ อุนสิงหา1442โคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1217นายสมัย สาวิวัฒ์1062โพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1218นายสมศรี หระบัน992โพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1219นายเทียมจิตร สาระเสริฐ226เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1220นายเสรี สุทาธรรม1811หลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1221นางสาวชุติมา มาตทองจันทร์1084หลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1222นางสาวจันดา ศรีทองเขียว444หลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1223นายบุญเลิศ วันชูวงค์15914เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์1
1224นายมงคลรัตน์ เห็มวิวัฒน์625ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1225นางบังอร นาสมตรึก879หนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1226นางสุเพ็ญ วิเศษชู209หนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1227นายธนชัย นาชัยเพชร149หนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1228นายคำมี วิชัยผิน5211ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1229นายสายันต์ หันชัยศรี311ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1230นายหนูพันธ์ สุระมณี4311เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์2
1231นายถาวร คงประเสริฐ8711เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1232นายบุญเลิศ รัตนวิเศษ5411ธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1233นายไพศาล รัตนวิชัย1111เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1234นายสมัคร สมรภูมิ118เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1235นางประครองศิลป์ ศรีพงษ์เสริฐ5811เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1236นางคำใบ จระชร211เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์28/1/58ศูนย์บริการเครื่องจักรกลเกษตรบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1237นายพรชัย เมฆฤทธิ์1471คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1238นายขจร ศรีสุพัฒน์2341คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1239นายคำพอง โขลา1053คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1240นายไพโรจน์ รอบแสนชุม893คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1241นายประพันธ์ ภูชะหาร1813คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1242นายพุทธ หาวิรถ1403คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1243นางบัวลา ภูสมยา10911คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1244นายบุญมี ภูสมยา9711คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1245นายภานุพงศ์ ฝ่ายระสาร341คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1246นางทองไส ภูถูกใจ6112คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1247นายธีรชัย ดวงคำรัตน์920คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1248นายเทียม โคตุละ13612คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1249นายเยี่ยม บุญบุตตะ18312คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1250นายธวัชชัย เนื่องโคตะ1152คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1251นายมงคล นันวิสุ23816คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1252นายไชย ภานุวาลย์318คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1253นายคะนอง ภูขะมา3616คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1254นายวีระพงษ์ ภูแผ่นนา67คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1255นายคำไพ ทองจันฮาต1392คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1256นายไพพิศาล ไชยหนิตย์31919คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1257นายจำลอง แพงสาย32419คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1258นางสาวถนอม ภูคลองหิน1518คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1259นายฤทธิชัย ภูวาดเขียน36719คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1260นายสนอง หัสวงค์566เขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1261นายประเสริฐ ศิรเดช1746เขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์29/1/58สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ระดับที่ 2

ที่รายชื่อเลขที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุฝึกอบรมระดับที่รุ่นที่
1นายสมใจ ทองเหลือง958โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี09-278-927021
2นายนิกร ถิ่นขาม811โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี08-3128-792021
3นายสุนทร ฉัตรสุวรรณ1173หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี08-6857-379021
4นายอภิรัก ผลจันทร์598หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี08-5304-671721
5นายสุวรรณ จันทร์หอม476ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี08-6572-302321
6นายบุญธรรม กากแก้ว1503บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี08-1068-081521
7นายเลิสสิน พื้นผา112คำนาใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี08-2376-664821
8นายวิชัย ไชยลือชา2091พรเจริญพรเจริญบึงกาฬ08-3362-815521
9นายนพรัตน์ สมสวย3122ศรีชมภูโซ่พิสัยบึงกาฬ08-0746-529921
10นายชวัตร จะมาลี305โสกก่ามเซกาบึงกาฬ08-5644-170321
11นายปัญญา รัตนสุข1805โพธิ์หมากแข้งบึงโขงหลงบึงกาฬ08-5644-943521
12นายอนุช บัวทองจันทร์273นาเลียงนาแกนครพนม08-6047-041921
13นายไพโรจน์ วงศ์หนายโกฎ591พิมานนาแกนครพนม08-0051-331121
14นายกมล วงค์อุดดี541พิมานนาแกนครพนม-21
15นายล้อม ศิริวงค์613ดอนเตยนาทมนครพนม08-8324-698821
16นายไมตรี ไชยมุงคุณ1378นางิ้วสังคมหนองคาย080-763-091721
17นายทอม ดวงเกตุ308นางิ้วสังคมหนองคาย06-1130-153921
18นายบุญเลิศ วันชูยงค์15914เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์08-601-9406321
19นายหนูพันธ์ สุระมะณี4311เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์06-1681-967821
20นายนรินทร์ โรมรัมย์65พังขว้างเมืองสกลนคร08-062-3594521
21นายชวลิต วงค์สามารถ1735หนองหลวงสว่างแดนดินสกลนคร08-4795-479221
22นายชรินทร์ ตันสิงห์23519นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร09-3058-652921
23นายบุญมา เงินงาม10011สามพร้าวเมืองอุดรธานีอุดรธานี08-5748-537021
24นายชำนาญ เกษทอง1913คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร09-8135-596921
25นายสมยศ ศรีแสน1523นาคู่นาแกนครพนม08-9884-724821
26นายชูเดช สิงห์เหิร324หนองสังข์นาแกนครพนม08-5072-764821
27นายสิริวัฒน์ อธิราช1419บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี08-9545-985222
28นายชูชัย อ่านพาณิชย์939พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี08-5741-985222
29นายพิศ โพธิ์สีมา4014พันดอนกุมภาวาปีอุดรธานี08-1712-574522
30นายไสว ค่าคำ56/13หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู08-4946-647522
31นายสุดใจ พิมโกทา339หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู08-7948-214522
32นายวิรัตน์ แว่นประชา786แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น08-9840-062822
33นายระอุ วงษ์พุฒ795แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น08-7231-864122
34นายสากล ดีหลี2075แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น-22
35นายประยูร จันทร์แป๊ะ581แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น-22
36นายอภินันท์ ศักดาคำ57/11หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น09-9897-739622
37นายไมตรี มาอินราช2161หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น-22
38นายสัญญา ศรีนา596หัวทุ่งพลขอนแก่น08-2117-281922
39นายเจริญศักดิ์ พงษ์คำพันธ์1431ลอมคอมพลขอนแก่น08-8321-996022
40นายประหยัด ชำนาญรบ5005โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น08-7862-936222
41นายสุรชัย กรมทอง339ศรีสองรักเมืองเลยเลย-22
42นายประสาท ศรีสังข์1709นาอานเมืองเลยเลย09-3380-802622
43นายวีระชัย แก้ววงค์2733โคกงามด่านซ้ายเลย09-3538-581522
44นายยอดผง่าน พิชัยช่วง1717ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม08-7912-496022
45นายเพียว มีโชติ7124ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม08-4799-943922
46นายอัครพงษ์ สินธุเสน1563เหล่าโกสุมพิสัยมหาสารคาม08-1056-580722
47นายบุญมี หาสุข77หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม08-2107-635222
48นายชัยเกษม วรฤทธิ์1235โพนงามโกสุมพิสัยมหาสารคาม08-6223-967822
49นายจกุล ศรีสุวงค์810บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร09-3378-723822
50นายกร สมนึก5910บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร08-2752-604022

ระดับที่ 3

ที่รายชื่อเลขที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุรุ่นที่
1นายสุวรรณ จันทร์หอม476ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี086-572-3023
2นายบุญธรรม กากแก้ว1503บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี081-068-0815
3นายไพโรจน์ วงศ์หนายโกฎ591พิมานนาแกนครพนม080-051-3311
4นายกมล วงค์อุดดี541พิมานนาแกนครพนม050-197-6726
5นายสมยศ ศรีแสน1253นาคู่นาแกนครพนม089-884-7248
6นายนรินทร์ โรมรัมย์64พังขว้างเมืองสกลนคร080-623-5945
7นายชวลิต วงค์สามารถ1735หนองหลวงสว่างแดนดินสกลนคร084-795-4792
8นายชรินทร์ ตันสิงห์23519นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร093-058-6529
9นายชำนาญ เกษทอง33คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร098-135-5960
10นายบุญมา เงินงาม10011สามพร้าวเมืองอุดรธานีอุดรธานี085-748-5370
11นายสิริวัฒน์ อธิราช1419บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี089-545-9852
12นายวิชัย ไชยลือชา2091พรเจริญพรเจริญบึงกาฬ083-362-8155
13นายนพรัตน์ สมสวย3122ศรีชมภูโซ่พิสัยบึงกาฬ080--746-5299
14นายไมตรี ไชยมุงคุณ1378นางิ้วสังคมหนองคาย080-763-0917
15นายสุรชัย กรมทอง339ศรีสองรักเมืองเลยเลย085-459-2998
16นายประสาท ศรีสังข์1709นาอานเมืองเลยเลย093-380-8026
17นายวีระชัย แก้ววงค์2733โคกงามด่านซ้ายเลย093-538-5815
18นายสุดใจ พิมโกทา339หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู087-948-2145
19นายสัญญา ศรีนา596หัวทุ่งพลขอนแก่น082-117-2819
20นายอภินันท์ ศักดาคำ57/11หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น099-897-7396
21นายไมตรี มาอินราช2161หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น099-039-7434
22นายยอดผง่าน พิชัยช่วง1717ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม087-912-4960
23นายอัครพงษ์ สินธุเสน1563เหล่าโกสุมพิสัยมหาสารคาม081-056-5807
24นายบุญมี หาสุข77หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม082-107-6352
25นายบุญเลิศ วันชูยงค์15914เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์086-019-4063
26นายหนูพันธ์ สุระมะณี4311เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์096-775-3926