สถานที่อบรมจังหวัดวันที่อบรมสถานะชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดโทรศัพท์
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายมนตรีคงเดช3650800277057981วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายชูเชษฐพรมเสนา365080000665768/114วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายการัณย์ชาตินรินทร์165080019321310715วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายจักรพันธ์พลโต16599003270918214วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายจิรวุธิพรมสกุล1659900424550159/17วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายเงินพงษ์พานิช3650800388410106/114วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายสุธีร์ทองนาค36508008306436722วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายซอยลากล้า36508004470501777วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายนพรัตน์พรหมสกุล1659900440466857วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายพนาเปพะนัส3650100949586228/27วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายลำพึงเปพะนัส3650101251296228/17วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายนวลทองดอนกลุ่ม365080013553857/17วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายสาครสร้อยสำอางค์3650800165502229/17วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายพินิตย์ชูเมือง36508001771841097วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายประทวนแจ่มสว่าง365050022343117/36พันชาลีวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายพลสิงห์ทอง36508004528273/16พันชาลีวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายประจวบจันทน์เทศ3650800357450436พันชาลีวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายทองพูลสร้อยครบุรี3650800199412117ท่าหมื่นรามวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายคมสรใจมี365080035879177/16พันชาลีวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายธรรมยุกต์เตสาวงศ์3650500399116596พันชาลีวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายสว่างใจดี365080035572415/16พันชาลีวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายไสวใจดี3650800355678146พันชาลีวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายไสวเงินมั่นคง365080035612719/26พันชาลีวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายสำเริงธานี3650800760256219/16พันชาลีวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายสงวนแจ่มสว่าง36508004535482086พันชาลีวังทองพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกพิษณุโลก21/12/57นายบุญมากเจริญวงค์3650500438071976พันชาลีวังทองพิษณุโลก
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายอนันต์จัตุพจน์3600200299157416นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายมนัสบัวผัน160020008270191/28นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายบุญนำอินทะนิล160020005180919/28นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายสมพงศ์จัตุพจน์3600200078614441นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายวิเชียรบุญดี3600200294911664นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายประยงค์เสนตา3600200291202564นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายสัมพันธุ์จัตุพจน์360020078584441นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายชาญนาสะภาส330010121726163/14นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายอนุชิตรอดสัตถา360020007630165/14นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายณัฐวุฒิพงษ์สุข160990046178124/12นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายศักดิ์ชัยคงไทยเจริญ160010067932640/12นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายจิรายุสยอดบ่อพลับ160010074011436/12นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายวรรณวิทย์ศิริโชติ360020023017350/16เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายมังกรทับทวี3601000334910656เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นางรุ่งทิพย์พ่วงผ่อง360020023048355/26เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายวิชาญพงษ์เขตรการ361020004019656เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายนึกนิลนารถ3600200230114326เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57น.ส.ดารณีเจริญกิจ160020000552155/36เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายนิวัตินาควิสุทธิ์360020022465336เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายอินทร์ตองคำพล54311000026157/16เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายสมใจอุดมสารี360020008941153เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายดวนสมรอด360020021199362/23เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายสำเริงอาจวงษ์360210058841720/23เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายศักดิ์ขันตรี36002112606099/25ศาลาแดงโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57น.ส.กุลศิริปั้นนาท3600200208941203เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายมนตรีเฉยดิษฐ์360020029635295นากลางโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นายมงคลนาคเมือง3600200230611586เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระนครสวรรค์24/12/57นาย360020021147652/13เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายชัยณรงค์ขุนคงมี160100007865838ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายบานเย็นนิลสนธิ3601000674575291/111สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายบุญสืบปลั่งกลาง360100064738129211สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายสุนทรครุฑจันทร์360100065076566สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายยุทธคันศร360100031584221/13ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายบำรุงเดชนุช3670500403723502ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายประสารเอี่ยมสอาด361010021266141/26ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นางสุนันต์แสงทัย360100032795646/36ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายณัฐพงษ์มะลิลา1619900267896416ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายวินัยกลิ่นจันทร์36101113461281086ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายไพโรจน์เก่งการนา3601000344621806ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายเป็นเอกวัชระดิษฐ์360020000108584/16ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายเชิดชายเทียนเงิน161990009188729/36ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายพะเยาว์เนียมเล็ก360100031997035/16ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายสินชัยการักษ์360100032403551/16ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายธวัชชัยเอี่ยมโต161990009131324/38ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายไกรรัตน์แย้มทิพย์360100032548113/27ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายประสิทธิ์อาจวงษ์360100031773051/24ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายสมเด็จกรีมิน360100033381659/27ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายมานิตบัวสำลี360100031592322/13ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57น.ส.รัตนาอินทร์ขาว3601000315354153ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายโทนมากต่าย360100046887825111สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายบุญชูแสงเปี่ยม360100066854110/111สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายวีระมีมุข360100065632128/26สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายบุญส่งอินชู360100065061736สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายณรงค์เดชแซ่จิ๋ว160010001719223/411สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายวิทยาสิงห์เถื่อน360100066875312/411สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายสวรรค์แสนแก้ว360100065804927/27สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายบุญพิทักษ์อินชู360100065539225สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายบุญเลิศมีมุข360100065653414/26สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายพิชิตชัยภู่สงค์36010006562085/16สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายลมโชยครุฑจันทร์360100065620826/16สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายฉลวยบุญมูล3601000655929196สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายสมศักดิ์กอนแก้ว360100046793641/16สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายวิทูรย์วินิจสร36010006534718/211สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายสุทนผิวอ่อน3601000652717385สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายจำนงค์ขวัญป้อม36010006713551/211สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายสำรวยจิ๋วสุข360100065767116/17สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายวินัยม่วงจั่น3601000334081647ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์25/12/57นายฉลองเงินเนตร36010003466591/68ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายสมานสุคันจันทร์360040056039856/41ห้วยถั่วเหนือหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายบุญสืบลือหาญ3600411550953580/13315หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายถวิลบัวช่าง3600400149248580/11015หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายป่อนพุทธพงศ์3600400356189580/13715หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายบุญแสงพุก5600400024620580/16615หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายบุญธรรมเพ็งธรรม3600400539763580/14915หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายเสถียรเชิงขุนทศ3600400446901580/12115หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายบรรจงเปียฉ่ำ3650700180221569/615หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายปัญญาวงษ์ลคร3600400199539274/215หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายคำนึงมุ่งนวล3600400319551580/14415หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายโพธิ์รอดแสง3600400331259580/8015หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายสุดถนอมอามาตย์341140050989171/915หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายประเทืองใจชอบ3600400156236580/3615หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายเทียวคงเพ็ชร3600400270420580/17115หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายจั้นตี่เกิด360040013557317/54หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายทัดแก้วทอง3600400007010432หนองบัวหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายนิรุตติ์อู่อินทร์160010032748999/101หนองบัวหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายบุญใจดี56004000021896/31หนองบัวหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายสำรวยสกุลมา36004000051319/41หนองบัวหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายเมาคุ้มวงษ์560049000064459/52หนองบัวหนองบัวนครสวรรค์
วัดเขาเล็บงา ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวนครสวรรค์26/12/57นายทองแดงมีสุวรรณ์360040038430177/218หนองบัวหนองบัวนครสวรรค์
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายยศยิ่งสามทอง371010113011198/27ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายละเอียดวงษ์งาม3720101129023797ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายไพบูรณ์มาโสมพันธุ์382010087550366/37ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายวิเชียรศรีสมทอง37201011340862/37ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายกาเหว่าศรีบุญเพ็ง3720900102312158/17ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายวิรัตน์ละมูลมี37201011323931597ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายสมนึกป่าสวนสัก3720600013748159/17ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายโชคเจริญสุข37201011329621887ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายวุฒิชัยตนดี11007013514861957ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายปัญญาตนดี37201011331521957ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายเฉลิมนพวงษ์37201011332501997ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายจอมแป้นผ่อง37201011335512047ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายบัวตนดี3720101128221597ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายวิวัฒน์พันธศิริ11037011312681397ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายประเทืองนิ่มนวล37201011317531367ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายชวนชมฟักสงสกุล1729900094281764ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายประพัฒน์ปิ่นศิริ1729900310693994ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายสุรินทร์ทองปลิว1729900006339107/14ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายศรเพชรพรมแก้ว3220400406252110/14ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายเดชากฤษณชาญดี3720100963046144/14ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายอำพันโชระเวก37201009631431454ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายอนุชัยเพ็ชรกิจ57201000552011474ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายสำเริงเสียงสังข์32001007692104694ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายทวีปชาวสามทอง37201009567244994ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
ศาลาการเปรียญวัดสระปทุม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี24/12/57นายวิวัฒน์สังข์พันธ์3720100955591437/74ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายสันติเชิดชูธรรม3700100237396472ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายเจริญสุขชัยศรี37201004140269/12ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายวสรรค์สาธุพันธุ์37206000646014662ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายชัยรัตน์พรหมสุข1729900015870344/12ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายประชุมเจริญสุข37201004109851282ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายสมพลผ้าขาว3720100974544822ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายแสวงขาววิเศษ3720100972353622ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายเกษมเล้าสิทธิวรงค์3720100414662192ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายธีรศักดิ์พรหมจรรย์1729900063131682ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายวุฒิพงษ์กลิ่นเอี่ยม17299003249963962ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายนพดลผลมุข17299002093901602ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายบุญเกื้อรสจันทร์วงษ์37201004296011552ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายประกิจบุญเกิด37201004098391432ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายทองคำกันพงษ์3720100405639702ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายไพบูลย์ไชยเงิน372010097111141/22ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายถาวรสุวรรณศร372010040651182/11ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายพงษ์ศักดิ์สุวรรณศร3720100406023741ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายไชยณรงค์ไชยสาย372070052499241/15ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายสมจิตรวงศ์วิเศษ372010040190114/11ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายกระหยิ่มปริสมา372010040212517/41ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายสมพงษ์ตนดี3720100411795127/11ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายเชวงมาตร์ศรีพงษ์37201004103311491ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายสอาดนาคปานวงศ์57201990049131501ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายหรุ่มศักดามาศ37201009781082415ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายมานะเภาหิงค์37201004239124262ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายอดุลย์ตนดี37201011126014075ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี25/12/57นายสุเทพสาธุพันธุ์37201009791473535ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายสมศักดิ์อิ่มจิตร31601014380131358โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายเฉลยดวงจันทร์แดง51603000255056/16โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายศักดิ์สิทธิ์เกษใหม่33613003740142617โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายไพรัตนอินลอย316030045237728โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นางสัมฤทธิ์กอกัน31603005252002344ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นางทองสุขรื่นรมย์316030052642769/44ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นางสุมาลีปานจันดี31603005296391424ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นางฟูผันผ่อน31603005298921514ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นางสุวรรณ์ทองหล่อ316030052453045/14ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายสมพงษ์ศิริพันธ์3160393331019184ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นางนงค์นาทหอมรื่น3160300523631334ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57น.ส.มัทธนาพุทธวัน3160300528551103/14ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายสมมาดสีทา3160300528047974ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายประสงคิ์ใจหาญ316030052372041/14ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายมานพทองหล่อ316030052615062/14ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายประทวนเรียนแจ้ง31603005219056/24ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายลือชัยเกิดศรี316030051378365/11ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายสกุลเกิดศรี316030051390224/14ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายบุญชูช่วยณรงค์316030052222794ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายประจวบกระโจมทอง314060030747098094ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายนิฤทธิ์เกิดศรี316030051392966/11ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายสัมฤทธิ์นุ่มเจริญ1021ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายวีระมาใหญ่31603005141861261ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายพรสวัสดิ์หาลาภ3160301196315119/11ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายเสนอกอกัน316030052337129/14ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายคำผันชมพู31603001414612467โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายถวิลโมกสีลา3160300210187311โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายปรีชาพรมสมบัติ3160300452083291โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายลื่นอินลอย3160300452254788โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายสนิทพุ่มพวง3170600358601138โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายคำมุ่นเหล่าทองสาร73/16โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายสุเมธสวนดี31603001342862784โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายอ่อนสาหมีทอง516090000640485/14โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายทองคำสีไว316030019148412412ชอนสมบูรณ์โคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายคำใสเสาระโส316030013643220/14โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายประทวนสกุลราช51609000010032837โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายชัยวัฒน์แสนอามาตย์3409900636941569โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายธีรวัตกาวิละมูล1520800086337999โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายณัจดนัยพานิล1160300041893556โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตาอำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญลพบุรี27/12/57นายวินัยมั่นสติ3160300209596848โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายบรรเจิดคำผิวภา1650300040558626ป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายนพฤทธิ์ภูสิตตา1650300010756646ป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายวุฒิศักดิ์จำปาแก้ว36502006629611223ชาติตระการชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายไพฤทธิ์บุญทา365030001266682/13ชาติตระการชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายทองจันทร์เทพราชา3650300177959109/13ท่าสะแกชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายอดิศักดิ์อินทร์ทิพย์365030017750989/13ท่าสะแกชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายมากศิริเวช3650600793698118/24ท่าสะแกชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายพวนมาตี3650300190823129/14ท่าสะแกชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายจูม่วงทิม365030016879861/12ป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายสุริยันสีแสง365030017774644/13ท่าสะแกชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายพีระวัฒน์สีหะเวช36503000777331724ท่าสะแกชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายวิบูลย์จันทะคุณ165030003207548ป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายประเสริฐเพียปลัด3650300015185643ชาติตระการชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายณัฐวุฒิเจริญเขตร16503000010218/13ชาติตระการชาติตระการพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการพิษณุโลก4/12/57นายเสงี่ยมม่วงแจ้ง365030001196121/13ชาติตระการชาติตระการพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57น.ส.กองทองสีนวล1390800119871681ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายบรรพตขาวบุญมี319080011918988/312โพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายภัควลัญชญ์สีนวล1190800016004711ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายสกลภูทอง31908001093701684ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายสุรทินเจริญสุข1190800001343724ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายธีระพลคงทอง3930100265690681ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57น.ส.พิศคำประดิษฐ์31908001009841372ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57น.ส.วราภรณ์จีบแก้ว11908000212711122ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายบรรเทิงขำกลิ้ง3190800117399186ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายประยุทธด้วงทอง3190600275578222หรเทพบ้านหมอสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายสวงภูมิรัตน์3190600276248372หรเทพบ้านหมอสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายชาติชายเพ็งพินิจ3302100948701234ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายทรงศรีแสงสุข3190700031441181ดอนพุดดอนพุดสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายวินิทรช้างเก่า17399000563711076ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายฉอ้อนสีนวล3190800119847606ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายยงยุทธนาคอุดม319080011664356ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายละเอียดราชวัตร3190800119855606ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายอวบแสงสุข3190800105323829หนองโดนหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นางจิตติมาเล็กประสงวงษ์3190800011589406ดอนทองหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57น.ส.นนทิชาแสงสุข1190900024922821หนองโดนหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายชอ้อนโพธิ์จันดี31908000968636710หนองโดนหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายชัยพรโพธิ์ศรี31908000970297210หนองโดนหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายบุญเกตุวงษ์จันทร์3190800094887610หนองโดนหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายประสิทธิ์เหมะ3190800047421839หนองโดนหนองโดนสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดนสระบุรี22/12/57นายสวัสดิ์ชื่นชม3190600354761122/111หรเทพหนองโดนสระบุรี
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57วราเทพไชยตะมาตย์3470400228191303นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57ปราโมทย์การุณ34704001559591006นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57ทวีปไชตะมาตย์347040022390328/513นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57โสภณเหลาแตง34704002562672937นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57ศรีทอนคำทะเนตร347040026284451/28นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57หนูพรมุลษาโคตร347010042395813511นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57เทพไทยไชยตะมาตย์34704002387491833นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57สนองปัญยาประชุม347040067330520015นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57จันทรสรพิทักษ์กุล347040027236010910นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57สงกาศรีสมัย3470400241707515นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57ภานุวัฒน์ไชยตะมาตย์347040022321129113นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57นรินทร์แสนปัดสี34704002333811023นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57ภัยมณีพิศสุวรรณ์347040022450116/313นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57สันติสุขภูรันพา3470400667623231นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57บัวศรีทองมุล34704002235551613นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57เพชรภูจินคำทะเนตร3470400236851294นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57พนัดไชยตะมาตย์3470400239435595นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57สาครเพื่อนใบลี34704002680654617นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57มเหศักดิ์ไชยตะมาตย์24704002358663/25นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57อดิศักดิ์มุงคุณ347140018442912817นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57ชรินทร์ตันสิงห์334140030932023519นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57สมเด็จไชยตะมาตย์34704002383826/25นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57ถวิลทองมุน347040023052773/113นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57สมบูรณ์ไชยตะมาตย์347040023852829813นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคมสกลนคร16/12/57เทศบาลไชยตะมาตย์347040023937110918นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายศักดิ์ช่วยตา9010บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายบุญธรรมศักขีนาดี13810บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายวิเชียรแสงทอง29610บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายถ่อนศักขีนาดี1110บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายไชยาสายจันดา3/510บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายวีระพันธ์ผิวทอง26818บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายลำไพอ่อนมิ่ง11010บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายบุญมาทุมจันทร์19918บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายหล่ายอัครพันธ์26310บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายสวัสดิ์ผดาเวช26418บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายบุญจักรนครพันธ์31818บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายทวีศรีตานันท์2518บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายจกุลศรีสุวงค์810บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายสินผิวทอง3118บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายแสวงอัครพันธ์31118บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายทองเหรียนผิวทอง4018บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายสุขเครือดี26418บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายกรสมนึก5910บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายประดิษฐ์ปุยคำ12118บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายวุฒิพงศ์อินทร์จำปา20618บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายสุบินผิวทอง8918บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายปฐภัทรพลชัย26718บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายสอนสมนึก28110บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นางสมใจบุทธิจักร4410บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคม ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทายโสธร09/12/57นายบุญมากยางนอก213บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายมิตรสิงบุญมา583ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายอภิสิทธ์ชุมยางสิม503ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายสมัครชัยหมื่อ1253ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายไพรทูลยศปัญญา2003ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายวสันต์วงศ์วรรณ์1853ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายคว้าชัยบัวพรมมา2433ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายสมจิตต์อุ่นสิม1963ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายประภาสสร้อยหิน2553ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายธนธรณ์ปัสสี1563ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายนริศพิมสิมา63ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายคำปั่นโยแก้ว2103ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายสุรศักดิ์ยศปัญญา973ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายสุรสิทธ์ชินวงศ์923ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายบุญมีอันโยธา2213ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายพิทักษ์พลเขตร์2223ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายธีรพงษ์วงศ์วรรณ823ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายจรัญสมบัติ1593ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายคมกริชชุมยางสิม1163ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายนิติศักดิ์อ่อนบุญมา453ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายพลตรีบุญนะที1263ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายภานุภัทรชุมยางสิม453ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายสุรศักดิ์บุญสนัด77/13ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายประสิทธ์ทองจันทร์643ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายวิฑูรย์ราชเคลือ873ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมบ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น11/12/57นายถาวรอภิรมย์2023ดอนหันเมืองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายทองคำหลอดแก้ว1789บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายเรียงเนตรวงษ์พัฒน์679บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายศุภชัยดงใหญ่187บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายประยูรทำนา319บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายวุฒิพงษ์ดงใหญ่1189บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายชูชาติเพียอา19บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายสุริยาดวงดี419บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายอานนท์สงเมือง419บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายทองสุขแทนเถา1409บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายสิทธิศักดิ์ทิพย์ตำแย989บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายคำเมืองสีดาสอน119บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายปัญญาดงใหญ่1109บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายประสิทธิ์เนตรสุภาพ99บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายชัยยุทธดงใหญ่1049บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายสุดใจลาดไพ1399บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายสุนันทำนา929บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายสุภีบุดดีหงส์1019บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายธัญยาสีบุญตา1159บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายปัญญาบัวใหญ่รักษา179บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายปราโมทย์ตาลทอง1539บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายหนูเดือนศรียุทธา1559บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายบรรฑิตจินดาภู199บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายรัญญาโสหา14/19บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายพิพัฒน์พลสงเมือง419บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพองขอนแก่น12/12/57นายชูศักดิ์ประเสริฐ1149บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายทรงพลเฮียงโฮม15311หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายมนัสป่อยยิ้ม10111หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายบุญธรรมดวงโพพิมพ์17/16หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายสาครพันวัน1496หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายจิระวัฒน์ขุ่มด้วง36/18หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายบุญหนาเทียนแสง117หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายธีรพลจันทร์ศรี822หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายสัมพันธ์หายักวงษ์1262หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายไมตรีมาอินราช2161หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายสมจิตศรีกันยา709หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายทองพูนน้อยตำแย1413หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายอภินันทร์ศักดาคำ57/11หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายอารมณ์ยุระครี1473หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายพิชิตใสจวง439หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายบุญเกียงศรีคลัง625หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายประมวลพิชพะชน298หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายคำมายนาตาแสง2910หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายเคนทุหา734หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายติการณ์สีสังข์1611หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายพรมลิขิตสีสังข์1611หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายสุริยาไสยวงษา594หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายนภาธรกามะเรียงพิณ35/11หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายจิตรกรเค้าแคน831หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายสุรพรธนูศิลป์31หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ขอนแก่น15/12/57นายสมชายไสยกิจ1481หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายพินิจรัตนะ95บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายพงษ์ภิญญาประภากุล138บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายธีระทาแก้วน้อย778บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายน้อยประหา1243บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายสุภาพเหลาประเสริฐ1433บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายทักษิณรุ่งเรือง29/24บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายเรวัชพาพวย107บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายอรุโณทัยเขียวหนู286บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายวีระพงษ์จันทะเรือง762หนองโนกระนวนขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายบังอรแซงจำปา341บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายสุรีย์อ่อนตาแสง627บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายสมพงษ์ชาบุตรศรี367บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายบรรจงคำมูล301บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายถวิลอนันทวัลย์662บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายอัมพรแดงนา4110บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายทองส่านจันทร์สีดา622บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายฉลวยอุบลบาล6410บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายจำรูญสีหาบุตร226บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายวิลัยนันพะโต1492บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายยุทธนาปัญญา1473บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายมิตร ทนอุปทนอุป26/14บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายประเสริฐวิเศษหอม1292บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายปราโมทย์เทพวงษา454บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายณัฏฐพลพลตรี912บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือขอนแก่น16/12/57นายสุพจน์พลลุน837บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายธราพงษ์มูลเวียง575โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายวิลัยแฟนสัมฤทธิ์1725โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายคำภาเกตุเวียง4875โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายเลื่อนขวัญประกอบ5335โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายประมวลชมทอง5125โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายพุฒอุ่นเวียง4825โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายสหัสดอนแก้วญวน1605โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายโสภณสมิงชัย5175โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายฉลองเหลาทอง1195โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายบุญโฮมชำนาญรบ1695โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายประสิทธิ์สุดตาสอน2245โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายพิสันต์ตาทอด1455โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายสำเริงอรรคพงษ์25โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายสาครมาตนนท์356โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายหนูนาปทุมจัน4345โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายศุภกิตถ์ชำนาญรบ2595โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายประหยัดชำนาญรบ5005โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายจำปีอุปสาร906โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายทรงเดชทาบุญมา1016โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายมนูญคำมูลคร4835โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายสมหมายโสดา1585โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายสุนทรสิรินราช1845โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายอ่อนสีบรรเทา875โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายสมบัติชำนาญรบ2285โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ ม.1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพขอนแก่น17/12/57นายพิชัยเคนเวียง2155โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายชาติชายแถวหมอ1073แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายเสมียนแข่โส1806แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายสมคิดพรมราช1351แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายคำมายปลัดศรีช่วย16แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายประยูรจันทร์แปะ581แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายศิริยศนันเทา764แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายประทานดรพิลา633แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายสาครสุดษา967แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายวิรัตน์แว่นประชา786แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายประเสริฐพลสงคราม2036แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายสากลดีหลี2076แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายบุญชูฟืนไธสงค์544คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายหนูพรดิษพันลำ484คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายพนมพรราษาครู44คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายถนอมวงเวียน174คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายชะนะภัยนามสน546แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายประวิทย์เขตชมพู1314คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายภัทรพันธ์โคตรมณี936แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายชนะชัยคำพันธ์46แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายสิทธิ์ศักดิ์ศรีพลรัตน์1196แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายณัฐพงษ์มายพันนา1146คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายระอุวงษ์พุฒ795แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายบุญส่งชัยภิบาล2396แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายหนูจุ้ยอิทธิกุล1721แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
ศูนย์ข้าวชุมชน ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ขอนแก่น18/12/57นายทิวารักษ์กำเนิด666แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายทนงศักดิ์เขียจรู499เมืองพลพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายธนัยพัฒน์ชัยปริญญาวงค์564เมืองพลพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายจิระวีสีนา691เก่างิ้วพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายอุใดจันคำภา2161เก่างิ้วพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายขวัญชัยแพงคำแหง1931เพ็กใหญ่พลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายศักดิ์สิทธ์ศรีบุญเรือง341ลอมดอมพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายเฉลิมพงษ์หมวดเมือง1671หนองมะเขือพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายจามรหาญสมบัติ921ลอมคอมพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายสมพงษ์นาดี852โสกนกเต็นพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายสุรสิทธ์แสงดาว1392โสกนกเต็นพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายสัญญาศรีนา596หัวทุ่งพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายนายสุำภาจันทร์คำภา656หัวทุ่งพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายคำมายประสมบูรณ์736หัวทุ่งพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายเสถียรยอดคำ1166เพ็กใหญ่พลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายบุญทันแว่นจันทร์ลา705โจดหนองแกพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายอำนาจหัวคำ837หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายนฤพลไตรรัตน์737หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายบุญถมพรมแสน1265โจดหนองแกพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายประทับทึนโส1363โคกสง่าพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายสมจิตรสิงห์เดช71เมืองพลพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายเจริญศักดิ์พงษ์คำพันธ์1431ลอมคอมพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายวัฒนพงษ์แสนแก้ว293หนองแวงโสกพระพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายสมพงษ์คำผาย762หนองแวงโสกพระพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายศักดิ์ศึกษา101หนองมะเขือพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพล อ.พลขอนแก่น19/12/57นายคำพันธ์ม่วงทา788หนองมะเขือพลขอนแก่น
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายสุนทรทัพรัตน์305หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายทวีใจบุญ1371หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายไพฑูลย์ภูหัดสวน1614โนนสะอาดโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายสุพจน์คุดคว่ำ358หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายเฉลิมพลสมคำ18210โคกกลางโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายหนูแดงโคตรธาดา1161โคกกลางโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายสมปองจาริตัน9413โคกกลางโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายอาทิตย์คงชัย714โนนสะอาดโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายโสภณยิ้มกระโทก16210โนนสะอาดโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายวีระศักดิ์วิบูลย์กุล1999ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายประสิทธ์มะยมทอง1449ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายชูไทยบุตรคุณ1721ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายถวิลทับสมบัติ2578บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายสุวรรณเสนาบุตร436หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายประพันนาหา266โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายอำพรนามโส85บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายสมภารแซนสีดา17213บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายภาสกรศิริโยธา5910บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายหนูกันศรีจุมพล9310บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายนิรันดรกองแสน2639บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายทวีชนะกาลี123โนนสะอาดโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายทุเรียนกุมพล1396หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายประยูรไชยวงทิพย์2629ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายสุพรรณพรใจคง2529ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด อ.โนนสะอาดอุดรธานี22/12/57นายบัวโฮมคุ้มทุ่ง1461ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายทองพุดมุริกา4312บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายแสวงแก้วดอนหัน457บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายแดงวงอามาตย์987บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายสมบัติพรมสิงห์1182เตาไหเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายสมจิตรชาวกล้า1452เตาไหเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายวันชัยสีกะแจะ3/811บ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายฉลองชัยบัวทอง172เตาไหเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายแสวงฆ้องลา756บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายวรรณ ธาตุชัยธาตุชัย344/11บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายคารทีตอ12012บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายลำดวนโคตรวิทย์16813บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายลำพองเหล่าป้อม1285บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายอุดมพรมเดช165บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายศิริพงษ์ธาตุมี223บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายวิชัยอัครบุตร473นาบึงเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายสุวรรณภูแนบเนียน1195บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายบุญเหลือบุตรด้วง9114บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายโสภาเพียเฮีย1085บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายคมสันบุตรดีคำ976นาบึงเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายพานุกรฤทธิไกล1532เตาไหเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายบัวเรียนสีหาสมบัติ855บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายประมุขยศสา145บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายวีรชาติสิงวิสุทธ์1815บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายบุญรอดสระแก้ว1373สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ อ.เพ็ญอุดรธานี23/12/57นายสิริวัฒน์อธิราช1419บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายศักดิ์สิทธ์แสงสุวรรณ42/13พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายอภิชาตสัตยากุมภ์283พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายสุริยาแก่นจันทร์302พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายสุบินรินารักษ์162พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายสุนทรนิจภักดี4212พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายทรงวุฒิพิมพากุล4212พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายชูชัยอ่านพานิชย์939พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายสง่าบุญจันทร์11211พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายประเสริฐอุบลครุฑ48/112พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายเกรียงไกรศรีวงษา491พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายสุพลชำนาญกุล5713พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายไพโรจน์นินทะราช1191พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายบุญธรรมกาลบุตร18311พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายมนัสศรีพันดอน691พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายพิศโพธิ์สีมา4014พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายอนุชาวิชัยวงษ์12612พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายวิทยาบุตรสาร14612พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายสงวนปัญจะพันดอน9412พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายสุรัตน์ศรีมาตย์2551พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายนิรัตน์ดงสิงห์12712พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายสุพจน์กุละจันทร์เพ็ง10620พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายโสวัตน์อ่อนมาสาย7314พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายสมชายมาตย์ศรีกลาง9512พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายสุรัตน์หนองฮี15112พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
วัดสุทัศน์ บ้านดอนแคน ต.พันดอน อ.กุมภวาปีอุดรธานี25/12/57นายวินัยผาอาจ1296พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายจำเนียรผลาพล894หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายสมานอุตมา104หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายคำมีกัณหา904หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายสุขขีญวนหมื่น1414หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายประดุงปิตาธะโย244หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายสุระญวนหมื่น1494หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายวิชิตหาฉวี1184หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายจอมผานดี1054หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายธนพลปุ้งมา944หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายจิระเสามุกดา433/14หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายแดงน้อยจิตสะคม1776หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายคล้ายนามา288หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายชูอำมะพะ38หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายอุบลคำแรง1208หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายบัวหลวงโนนแก้ว1648หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายสำรวยจันทร์งาม774หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายคำปุนสุภาเรือง1388หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายคำภูศรีแก้วบ้าน548หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายสังวาลปัญหาผล864หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายสมศรีรวมธรรม534หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายอำนวยพรใจสุข184หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายสมใจผานดี1024หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายเสาคำบรรจง1224หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายชยกรสมดี1214หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
ศาลากลางบ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซออุดรธานี26/12/57นายสิริชัยอัตถาภูมิ6111หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายสมใจทองเหลือง958โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายสันติมีทา4513บึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายทิวาสืบสี8/22โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายไพบูลย์พูลเพิ่ม9313โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายคำไหลเผ่าสีหา1392โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายสังวรพลเขต921โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายประยูรสินทรัพย์38913โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายฉลองยืนยาว86/11โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายนิกรถิ่นขาม811โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายโอภาสประเสริฐสุข184/12โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายวิฑูรย์สุโคตร์221โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายบุญฮายประดับจันทร์2442โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายถนัดวงค์ประสาร2442โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายเพ็งมากดี3822โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายประจักษ์สอนพงษ์2013โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายสำเนียงลามาตย์9813โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายบงกาญทองดา15013โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายสุบรรณมุ่งสิน1256โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายวรนิตย์เชื้ออินทร์122/26โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายอุดรนิกรพรม671โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายสุพจน์คำมูล306คำครั่งเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายสุวิทย์พุ่มจันทร์576คำครั่งเดชอุดมอุบลราชธานี
วัดคำสำราญ ต.โพนงาม อ.เดชอุดมอุดรธานี11/12/57นายสมชายลาโพธิ์706คำครั่งเดชอุดมอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายประสานบุญเย็น409ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายอนันต์วีระบรรณ์329ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสมานวีระบรรณ์429ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายปิยะหลานใจ534ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายรอบยอดสุข865ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสรสิทธิ์สีผาย2411ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายธวัชชัยแก่นก่อ1010ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายกมลชัยบุตรบุญตอม281ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสุริยันประเสริฐ1131ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายอุทานภูนะยา683ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสบายจินดาวัลย์786ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายบุญศรีจิตรักษ์5910หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายขุนไชยวงศ์6710หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายอนันต์ชาติมนตรี1005หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายเสถียรหารพันธ์795หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสมบูรณ์รักชาติ27410ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสมัยโสบุญ597ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายณรงค์คุณเลี้ยง1162ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสง่าเพชรจิตร16213ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสุดใจพิณโท431หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายศิริศักดิ์ศิริคุณ521หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายวุฒินันท์โคตะบิน571หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสุดใจกาพุตา711หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสาครมีเงิน103หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายสมศักดิ์สุตรา575โพนแพงม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายณรงค์จารุวงค์18714หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบอุดรธานี12/12/57นายเสมอโอภาพ18414หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายวาสนาศรีจันดา2095ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายทองอินทร์เลิศอุดม643บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายกลีนจณาบุดดาพงษ์802บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายสงวนทำคำทอง1613ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายพร้อมอุดาหน1885ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายชัยพรมณีศรี321ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายไกรสรณ์จำปาสา771ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายไพวัลบุราไกร1611บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายบุญล้อมชาตะเคน11110ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายคงศักดิ์อบทอง8010ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายวิเชียรตั้งใจ17811ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายนาวินไกรศรี612ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายศิวานนท์มอญถนอม4912ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายสุทัศน์นันทะสิงห์1492ห้วยขะยูงวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายดอนละทะโล86ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายประมวลบรรลือ2175ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายประยงค์อุดาหน805ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายทองปานพันแสนแท้919บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายสวัสดิ์สมจันทร์529บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายเดชาจำปาสา771ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายบัวพันธ์โลนงาม659บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายนิกรฉันชัย389บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายธรรมาพิสุทธิ์วงค์คำเหล่า67ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายชัยวัฒน์แสงอินทร์11111ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อ.วารินชำราบอุบลราชธานี16/12/57นายเฉลิมบุญช่วย49ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายชนะชัยวันตุ้ม15/11หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายคำแหล่งสิงห์ละ321หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายทองปนดุจดา1453หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายอำคาพุ่มจันทร์1403หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายคำมั่นดุจดา133หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายดาวเรืองบุตรชูชัย583หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายมงคลคำชนะ823หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายสุดใจกาลพัฒน์1991หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายสุนทรฉัตรสุวรรณ1173หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายธรรมนูญนาคูน462หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายเอฉัตรสุวรรณ392หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายสุทธิพงษ์นามวงษ์553หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายสุนทรพุ่มจันทร์421หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายสมศักดิ์พุ่มจันทร์501หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายจันดาวาภพ31หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายหนูกรเหง้าแก้ว1603หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายคำภาดาลาด13หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายธงไชยบัวดก193หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายประพันธ์แสนทวีสุข253หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายพิชัยฉัตรสุวรรณ263หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายทศพลบุตรสุด403หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายสีทนดุจดา473หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายสถิตย์ยาเลิศ413หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายอ๊อดขันคำ1163หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวฮี ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17/12/57นายไพรัชเร่งศึกษา1423หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายสมบัติกุลพิรักษ์38ไหล่ทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายวัฒนกิจอักษรสิทธ์503บ้านแดงตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายสมบูรณ์วงขึง423หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายสำเภาโจรสา43หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายสีทาวันนา133หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายบุญเลี้ยงลุนพงษ์454ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายไสวว่องไว2171ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายสุพัฒน์สมน้อย13หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายประสิทธ์ปราณี263เซเป็ดตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายประสงค์นามบุตร26/15คอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายสมานท่าหาร104นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายสัญตะญาพงษ์พิมพาไลย1068ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายทองรุ่งเรือง338ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายบุญศรีวังคำลุน761ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายสีทามูลเพชร1073กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายหลอมยอดผา1028ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายสุริยันต์ลูกสีดา248ขามปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายวิจารย์บุญเนาว์918ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายเรืองลูกโม168หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายเลียงพิมพ์สา818หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายทวีสุดหล้า122ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายอภิรักผลจันทร์598หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายบุญมีหม้อแก้ว1585ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายสอนอินนา433หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
บ้านหนองขุหลุ เทศบาลตำบลตระการ อ.ตระการพืชผลอุบลราชธานี18/12/57นายพินิชย์พันธ์ดี906ถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายสำราญทองประมูล623ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายศรีธนพึ่งเจริญ6410ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายศุภิชัยครองยุติ16810เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายสวัสดิ์บุญประจง1106หัวดอนเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายชาลีกาญจนพันธ์1436เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายมนตรีการุณย์309ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายเลิศสินพื้นผา112นาคำใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายทวีศักดิ์อินทร์งาม1131กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายบุญธรรมกากแก้ว1503บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายวิเชียรจันทร์เอก181โนนรังเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายสมควรบุญถูก576บ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายทิวากรตะสี586กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายสุวรรณจันทร์หอม476ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายทองใสครองยุทธ498ค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายบัณฑิตงามวิไล1604บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายเพียรหวังค้ำกลาง35ธาตุน้อยเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายเลืองยอดพันธ์932ศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายวรรณรบธงศรี7110ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายทองใสเยื่อใย341หัวดอนเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายสำรองแสวงพันธ์2612ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายวิชิตคงศรี812ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายวรชาติสายเสมา421แดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายสนิทศรีสรรพ์1002ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายเกษมศรีสรรพ์1005ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องในอุบลราชธานี19/12/57นายสุธีสาธุภาค72/745เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายสุทัดพรมประเสริฐ678โพนยางวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายสุนทรแสงเพิ่ง1327โพนยางวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายอธิราชดวนใหญ่2019บุสูงวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายอภิรักษ์ศรีโชติ2419บุสูงวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายวิศนุสมัยกลาง305โพนยางวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายวีระข้อแก้ว318บ่อแก้ววังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายยุทธนาจำนงค์921วังหินวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายไพศาลวิลัย924ธาตุวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายประภาสเกษร164ธาตุวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายวินิจสำเภา12วังหินวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นางสุภานรชัย1551บุสูงวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายเจริญชัยสิน312โพนยางวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายประวัติสมจันทร์1112บุสูงวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายสุวิทย์จำปา318บ่อแก้ววังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายกิติพงษ์พรรณา81ธาตุวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายครรชิตถ้ำทอง841บุสูงวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายสุพันธ์ภูลสวัสดิ์1/12บุสูงวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายศักดิ์สิทธิ์สมหมาย751ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57น.ส.สมทรงสมจันทร์422บุสูงวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายอดิศักดิ์รัตนา1518บ่อแก้ววังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายทวีพันธ์งาม627โพนยางวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายสิทธิโชคทรการ17811ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายบุตรชมภูวงค์561วังหินวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายสมศักดิ์ขอสุข1421วังหินวังหินศรีสะเกษ
กองช่างเทศบาลตำบลบุสูง ต.บุสูง อ.วังหินศรีสะเกษ22/12/57นายสุทัศน์ดวนใหญ่1601ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายสุระชัยสิงห์ซอม9/64คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายเหลาลุนศรี2714คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายคำคูนอินอร่าม9/34คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายคำมีบุญรัตน์1914คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายณรงค์หงษ์ทอง1814คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายจิมบุญรัตน์274คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายจอมใจศรีเมือง84คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายอัมพรสิงห์ซอม884คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายประวัติสิงห์ซอม3594คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายประดิษฐ์สิงห์ซอม9/74คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายสุริยาเหลียวสูง3464คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายทองอินทร์เฉลียววาล์134คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายสมานบุญรัตน์994คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายวิเชียรดาดี324คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายไลย์บอยบุญรัตน์984คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายพรชัยบุญเต็ม104คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายศรีทนสิงห์ซอม264คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายประดิษฐ์สิงขร9/54คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายเดือนศิริบุตร1804คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายสุกันฑ์สิงห์ซอม334คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายภานุวัฒน์อาษากิจ3604คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายวินัยสาริมี3344คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายเล็กพุดหลวงบ้าน2984คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายพัฒนกิจลุนศรี524คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ23/12/57นายอ่อนพันธ์มา3404คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายทองคำอ่อมแก้ว1768โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายสุดใจดำดิน166โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายสุรชัยบัวศรี9311โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายวินัยแก้วศรีษะ1016โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายประสิทธิ์อามาตมุลตรี331โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายสุฤทธิ์พวงจันทร์904โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายชนาสินบุญส่ง4111โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายสุนทรธรรมคุณ2631โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายขำเลิศศรี877โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายสำรองอ่อมแก้ว2255โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายประกอบโสภาพ1184โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายอำนวยซำบุญมี1498โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายสุนทรสามารถ2016โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายสุดสมบัติ277โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายไพรวัลย์พรมสามสี4810โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายทองแสงจำปาต้น391โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายสลวยบุญศรี485โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายอรรถวิทย์สุริเตอร์183โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายคุปต์โคตพันธ์621โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายปริญญาบุตรโยธา1133โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายทองใสสิริภี15010โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายทองวันบุญอ่อน342โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายทองวันโอชารส1242โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายจอมแก้วใส1769โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายไสวคิดไว2029โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พหุย์ศรีสะเกษ24/12/57นายเสถียรแสนสุข866โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นางดารารัตน์จิตรโสม107ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57น.ส.อังคณาสมบัติวงค์64ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายสมชายจันทพล2414ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายธนาวุฒิผักไหม3213ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายกังวานสมบัติวงค์1004ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายอำพรคำผง157ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57น.ส.พรมทองอ้ม447ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นางบุญเลิศสุขสมุทร474ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นางยุ่นพรมลา484ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นางราตรีจันทอง14ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายจันทร์ดาสนทาลุมัย534ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57น.ส.สมศรีสมบัติวงค์534ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายหมื่นสมบัติวงค์814ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายชำนาญสุขเอิบ247ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายไพฑูรย์ฝางคำ207ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายทองพันธ์วิเศษชาติ441ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57น.ส.สุนิสาสง่างาม584ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายชุมมีสิทธ์ดี774ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายยิ้มวงภักดี657ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายสิงห์ทองสมบัติวงค์834ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายเรียบนาคนวล2011ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57น.ส.มลฤดีดวงจันทร์1034ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายคัมภีร์สมบัติวงค์224ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายวีรยุทรวิเศษชาติ701ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทันศรีสะเกษ25/12/57นายรอนมังษะชาติ522ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายทวีทองกลม553หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายพรสวรรค์เถระพันธ์152หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายอภัยมณีดาวรายรัมย์202หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57น.ส.รำไพจิตมั่น1312หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นางพัสราทองกลม4811หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายทองดาสมสุข7611หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นางจันทร์เพ็ญสาระวัล127หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายสุทธ์โรจน์อินทะเสน9911หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายวารินทร์จิตมั่น2816หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายวันนาสมคะเน39หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายบุญมีดีบุตร242หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายสมบูรณ์แก้วภักดี169หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายบุญมาแซ่ลิ้ม3616หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายสำรวยลาสังข์289หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายบุญมีวิเพราะห์299หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายสีทองกลม3711หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายชัยณรงค์โพธิวัฒน์137/12หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายจักรกรีนามวงค์1511หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายถวิลแก้วภักดี623หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายบุญเสืยนศรีใสย2016หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นางศิริวรรณสารวัน916หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายสังเวียนทองกลม6511หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายเกษมณีรัตนะวัน267หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายพรไพรวรโพด3/12หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายสมัยบุญภพ27หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
วัดบ้านแสนแก้ว ต.หนองหมี อ.ราษีไศลศรีสะเกษ26/12/57นายบุญถินพรมศร1218หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายสมศักดิ์ สุดใจดี3720701005741879บางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายพายัพคำหอมกุล969บางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายบุญเลิศเยประยูร31410002688731596บ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายชัยณรงค์เกตุแก้ว3720701078918916บ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายอิทธิพลเรือนทองดี37207008688262056บ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายจำปีวงษ์กัณหา37209005849021446บ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายชัยณรงค์ปิ่นแก้ว1720400084128846บ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายประมวลปิ่นแก้ว3720700684024566บางตะเคียนสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายรุ่งรัตน์ปิ่นแก้ว3720701106822326บางตะเคียนสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายทวินคงสวัสดิ์3720700865690516บ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายอดิศรศรีอินทร์งาม118990022362110410บางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายองอาจยอดสมุทร37207006815811012บางตะเคียนสองพี่น้องสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี16/12/57นายสมปองแตงดี5720700077370416บางตะเคียนสองพี่น้องสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายเดชสกลธรรมจาดี37209006125071453บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายบุญจันทร์ท้าวอุบล37209006159812073บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายชุมพรนันท์ดอนคา372090015633125814บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายพวนสอนสมบูรณ์37209011121171399บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายอุไรทำจะดี382090009313524814บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายจรัญขันตี57209000079871148บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายคำพองศรีบุญเพ็ง37209000969672278บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายมณีศรีบุญเพ็ง37209006088282658บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสมพงษ์วงษ์สวด3720901100041628บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายเรียนศรีบุญเพ็ง37209006166512188บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายนิคมศรีบุญเพ็ง37209006056241028บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายทองแดงจามะรี37209006067442388บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายเค้าเสนาพิทักษ์37209001031062348บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายจำนงค์จามะรี3720900603133898บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายลัทธพลจุมพล3700300038516449บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายชลอเผือกพันธุ์มุก3720900995597169บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายโสพลสาลีผล3720900995724319บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายมนูญพันธุ์แตง3720900611853243บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายจำเริญพึ่งล้อม372090061449618914บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายกุ่ยเอียมพงษ์372090010765923912บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายบุญจันทร์ธรรมจะดี372090010107312612บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายบุญลือเณรจาที37209006115191333บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายขวัญชัยทำจะดี37209006086821023บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายเอนกสุพรรณคง37209011290992393บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายวิชาศรีบุญเพ็ง37209006045473514บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายประนมทองบ้านโข่ง37209001020113910บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสำรวยทำจะดี37209006077412433บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายขันทิพสุพรรณคง3720901129176493บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายก้ำพึ่งล้อม372090061447017414บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายทองแดงแดงดี3720900608534998บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายวินัยศอนไกร3720900612616343บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายกัณหาเณรจาที37209006104316112บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสมควรทำจะดี3720900607767853บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสมบูรณ์เณรจาที3720900095103591บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสถิตย์เทียมจันทร์37209006065912333บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายอนุลักษณ์เณรจาที3720900615646113บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายประเสริฐศรีบุญเพ็ง372090060653130412บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายเสริมศรีบุญเพ็ง3720900091698191บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายวินัยเสนาพิทักษ์37209006107842971บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสุดถนอมหลวงสนาม372090061401116614บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสังวาลย์ใจมั่น3720900057333373บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสุนีศรีบุญเพ็ง37209008642042518บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสมบัติทำจะดี37209009986002613บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายบุญจินศรีบุญเพ็ง37209006047252678บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายประชาโตยะบุตร37209006090691769บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสำราญจันชัง37209001056721812บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสมหมายศรพรหม37209000926949112บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายสุคนธ์ผิวอ่อนดี3720900606850718บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายวิรัตน์เณรจาที3720900619137958บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายจำนงค์หอมลำดวน37209006146311788บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายประเวทย์เณรจาที3720900603222918บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายจันทร์ดาจามะรี37209006167912208บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายบุญเสริมเณรจาที37209006021021241บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายพิสิทธิ์สำมะถะ37209006159722063บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
วัดจำปา อำเภออู่ทองสุพรรณบุรี18/12/57นายวิชัยศรีสว่าง3720900991648349บ้านโข่งอู่ทองสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายอาทิตย์สุดสิน1179900038816135ทองเอนอินทร์บุรีสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายดวงใจบุญจำนงค์224040001733925บางละกอเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายธีรศักดิ์จันทมงคล117060013300910/03/155โพธิ์ชัยอินทร์บุรีสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายสำเนาราชบังคับ31701002793111515บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายพนมชุ่มชำนิ3170100283707606บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายมาลีอรเกตุ31701004799651695บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายหิรัญสุตแพ่ง317010028477298บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายวุฒิชัยวงษ์ใหญ่33/42สระทองบางระจันสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายประสารวรรณาวาต316030073417805/01/1512ท่าข้ามค่ายบางระจันสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายสมชายอินท้วม317060014411220/01/153ทับยาอินทร์บุรีสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายมนัตสมานวงศ์317060036087208/01/153ห้วยชันอินทร์บุรีสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายสมเกียรติอรรถจรูญ318050067371723/03/1510ห้วยชันอินทร์บุรีสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายกัญญาสบาย117060008041027/04/158ห้วยชันอินทร์บุรีสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายนงนุชคงคามี3160600079698206บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายสมัยเจริญศักดิ์วิริยะ3170100103930442บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายวิทยาเต่าทอง317010010687453บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57น.ส.นงนุชพรหมเจริญ3170100025807101/21บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นางขันทองกลั่นหุ่น3189900099455107/33บางมัญเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายจีรศักดิ์บุญคง3170100289448777บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57น.ส.อารีย์แฉ่งอุทิศ3170100290136867บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายจีระพันธ์บุญชื่น3170100098715191/411บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นางบังอรนุ่มตูม51701000048221383บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายบุญเชิดชุ่มทวี3170200278294353บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นายแขกไม้ทาน3150500277706435ห้วยไผ่แสวงหาอ่างทอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี8/12/57นางสุกัญญาแทนทอง317010002792032/12บางกระบือเมืองสิงห์บุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายวีระมะหะหมัด3130500220011773คูบางหลวงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายแทนหล่อทอง310060217878833/33คูบางหลวงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายสุวรรณปานปูน313050005090636/16คลองพระอุดมลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายมูฮาหมัดซาฟีอีอาจหาญ3130500220518823บางคูหลวงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายกฤษณะอาจหาญ1139900126626823บางคูหลวงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายเสน่ห์ชื่นจิตร313050005075244/26คลองพระอุดมลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายปทุมเผือกเพี้ยน3130500107045306ระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายมนตรีสนใจยิ่ง4730200001996226ระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายณรงค์แก้วญาติ3130500108416476ระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายดนัยชมแค313050011095026/02/156ระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายณรงค์สุดรัก313050010802538/66ระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายชูชาติชมทอง313050004907032คลองพระอุดมลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายปรีชาบรรจง313010016049036/36คลองพระอุดมลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายชลอแจ่มแจ้ง313050031398220/01/157บ่อเงินลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายรัตน์คล้ายคลึง3130500143351419หน้าไม้ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายนิรุจน์บัวภิบาล313050014091308/01/159หน้าไม้ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายชินมรกต313050014447199หน้าไม้ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายพรพงษ์มั่งมีดี313050014196122/01/159หน้าไม้ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายสำราญสิงหะรา31305001480433011หน้าไม้ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายฮูเซ็นมะหะหมัด313050025606773/15คูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายยูซุบถนอมรัฐ1100500264896735คูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายสนมมะหะหมัด313050025103170/25คูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายวีรัตน์มะหะหมัด3130500220089773คูบางหลวงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57นายอำนาจจารีย์373060088535428801สำโรงเหนือลาดหลุมแก้วปทุมธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี00/12/57น.ส.อรพินอุบลแฉล้ม31305001473902211หน้าไม้ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายวินัยแย้มกระจ่าง319990036212139/48ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายจิรวัฒน์ฟุ้งสร้อยระย้า3140200056887218ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายถนอมมะลิพันธ์314020005533302/01/158ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายณเรศกลิ่นเกษร3140200058693528ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายสุริยันคล้ายคลึง3140200342561612ท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายสนิทภานะจิต314020005862651/18ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายอภิชัยมูลชนะ319100020422148/11เริงรางเสาไห้สระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายจรัญมาลาทัศดุ์3141100112786137ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายณัฎฐ์พัฒน์แก้วเนตร3170300049530346ท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายละเอียดตรีพัฒน์319020053502564/17ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายสำรีตรีสวัสดิ์319050007135193/23ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายเอกชัยจันทร์กลิ่น3190600432886146โคกใหญ่บ้านหมอสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายเริ่มเทพสุดตา226/110ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายอำนาจสุวรรณรัตน์314020005786706/02/153เสาไห้เสาไห้สระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายฉลองปานเก่า360070028769210011ตาคลีตาคลีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายกาเหว่าน้อยเพชร460070000183027/01/1510ตาคลีตาคลีนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายสำรวยขันทอง314020005810341/48ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายสุชินงามสง่า366040017778148/4611สามวาสามวากรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายพันธุ์คงคาชาติ3160700010185522ท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายจำรัสพุมมาลา1190500038161617ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายปฐมยศควรถนอม3140200051087ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายสมัยแสงทองย้อยท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายยศสุพัฒน์คำเกษม3190600392574ศาลาลอยสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายจำเนียรอินทโชติ31402000745838ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา11/12/57นายรุ่งโรจน์ทองโชติ11497000353255ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายกฤษฎาเกตุสุธรรม16502000150636310บ้านพร้าวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายแมนสิ้วอินทร์36502006173961507นครไทยนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายเทียมปานเกิด36502005791096312หนองกระท้าวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายประจวบสีใส36502003061533114นาบัวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายอภิวัฒน์เจียจินดา34005004827908814นาบัวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายวุฒิชัยพิมแดง165020010339611614นาบัวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายรุ่งเรืองอุ่นพรม365020056720814510หนองกระท้าวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายขะเชนท์ทิพวงษา365020057943518420หนองกระท้าวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายสายัณแก้วกองทรัพย์3650200304746301นาบัวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายวารินทร์ทองโอบ3650200304980331นาบัวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายพิสัณห์ทิมศรี3650200401164165หนองกระท้าวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายธานีเป้รอด365020061309910112นครไทยนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายธงชัยอ่อนสำลี3650200305777401นาบัวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายมานัสฟองจางตง365020065752514/01/158บ้านพร้าวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายอมรจงหนองลาน36502003532916211นครไทยนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายเทียมทองภักดี3650500192951819นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายเสถียรมีสีเมือง365020051218703/02/159นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายสุระเดชทะ331030016936303/01/1510นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายสายเพชรจันทร์สิงห์36502003283517310นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายสำรวยน้อมจันทึก53003000332557610นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายดลย์ท้วมพันพงษ์36502000800317810นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายสมชายรัตนโคน3650200305874710นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายอำนาจชมมี36502003779131224นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายประกอบบัวประทุม36502006262989115นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายสิทธิชัยคชนุช36502006254372215นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายพัฒนาเพ็ชรบุญมี36502006407891571นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายประสงค์ขำนาบึง365020052937156นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายวิชัยต่ออำนาจ365020066428978/12นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายผจญเต่า36502003883893945นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นางสนมบุญอาจ365020058194424/01/1513นครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายศรีไวบุญอาจ3650200412743836หนองกระท้าวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายทองจันทร์วังคีรี36502004061831056หนองกระท้าวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายทองป่นถิ่นน้ำใส3650200406557466หนองกระท้าวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายอดมทองหล้า31601004768681976หนองกระท้าวนครไทยพิษณุโลก
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย อำเภอนครไทยพิษณุโลก4/12/57นายสุดใจเหมบุรุษ36502006421612253บ้านพร้าวนครไทยพิษณุโลก
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายพัลลภกาฬภักดี3720200674518611หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายพยนต์กาฬภักดี37203000865292391หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายบุญล้อมกาฬภักดี37202001523841911หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายประพันธ์กาฬภักดี37202007194062611หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายนรินทรกาฬภักดี37202006764641หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายทวีกาฬภักดี57202990086781781บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายจันทากาฬภักดี37203001161512061บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายขรรค์ชัยศรีเดช3720200010491331บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายพอพลศรีลาธรรม372020000929813/01/151บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายจำปีกาฬภักดี57202000226312891บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายแก้วกาฬภักดี37202000142081031บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายนิยมอินทร37202000191531551หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายกิติพงษ์กาฬภักดี3720200012272661บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายประสิทธิ์เพ็งสวย3720200672337211หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายลำพองกาฬภักดี3100200546477316/11บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายทดกาฬภักดี37202000168041631บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายสมศักดิ์สุขแสง37202007020821461หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายดำรงศักดิ์เลสเลี่ยม3720200026435931บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายดีกาฬภักดี3720200671896131หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
วัดบ่อกรุ ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี17/12/57นายไทยกาฬภักดี5720200021791951หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายเอกพจน์วงษ์หิรัญ372060004305142/13สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายทรงกลดม่วงทัพสิงห์3720600151164863สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายภัทธนาเพชรทองคำ5720600010532495/23สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายวรชัยจำปานิล172060004218189/11สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายทองมาเพ็ชรวาว37210000848211131สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายสำราญชาวลุ่มบัว372060032025041สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายสุชินเมี่ยงพันธ์371100039928058/11สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายสมพงศ์เพชรวาว3720600255326601สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายเชนเขียวสด36001003841361774สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายประทุมดอกชะเอม3820600282633841สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นางมานพจำปาเทศ37206002076744711ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายอั้นแสงบุญ37206000422926711ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายเจริญมั่นคง372060021362319/111ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายบันเทิงอินสว่าง3720600213283101/11ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายเผด็จศรประเสริฐ372050039176712311ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายนองจอมพงษ์รื่น37206002105438711ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายบุญเดชคำศิริ315070006181212411ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายสมพรจงเจริญ37206002115239911ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นายฉวีคล้ายวรรณ37206003130165211ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร(อบต เก่า) ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี18/12/57นางสมใจเข็มทอง37206002119909211ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นางสุนันต์แก้วเรือนทอง3720600268720641หนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57น.ส.สุธิณีนูมทันต์3721000304785811หนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นางสมนึกเนียมเปรม37206002709371021หนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายบำรุงบุญศรี37208002957801231หนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายสายธารทองน้อย37210001590841401หนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นางสุนันท์วันสังข์37206000762781377ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายมนัสฉ่ำคุม37206000271884873ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายสมานโชคดี3720600232610280/13ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายสิริมงคลอุ่นเรือน3720600019100857ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายพนมพรเขียวหวาน1729900163852292/13ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายเสมียนโชคดี37206002326362803ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายสัมพันธ์แตงโต3720500159104995ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายบรรจงมณีวงศ์3720600102708245ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายเอนกโพธิ์พันธ์3720600068275255ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายสมบัติแซ่ตั้ง3710300403427867ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายพยับชาญสุจริต3720600406961847ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายภัทราวุธสุวรรณคร172060003640722/14ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายบุญมากไทยศรี37206002413094983ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายนิคมจำปาสัก37206003398996685ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายอวบแสงภู่37206003433149175ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายจุนแป้นทอง3720600223122805ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายเกียรติสักดิ์วรรณดี3711000329940805ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายสมหวังจันเกตุวงษ์3720600019835637ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายอุบลบำรุงเพชร37206003997758795ดอนเจดย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายวิทูนเทพวงษ์37201004111832144ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายสุชาติศรีบุญธรรม37206000952131894ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายสุชินแจ่มแจ้ง3720600102244165ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายแทนนาคใหม่31409001823541045ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายอดิเรกศรีบุญธรรม37206000979921454ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี23/12/57นายสุทินคำลาด37206000991711104ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี16/12/57นาย