กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พ.พ.) จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 ม.ค. – 13 มี.ค. 58
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 58
(เว้นแต่เงินสนับสนุนหมดในรอบที่ 1 จะยกเลิกการรับสมัครในรอบที่ 2)
โดยในปี 2558 พ.พ.จะให้การสนับสนุนระบบอบแห้ง
พื้นที่รวม 5,000ตร.ม. และเงินลงทุนแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน 45% ของเงินลงทุน ผู้สนใจขอรับแบบขอรับการสนับสนุนได้ที่ พ.พ. หรือ www.dede.go.th และ www.solardryerdede.com
จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังวิสาหกิจชุมชนหรือสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินการอบแห้ง/ตากแห้งผลิตภัณฑ์เกษตร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. นฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา  กลุ่มส่งเสริมเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร โทร. 0 2940 6176