ที่อยู่

กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2940-6183, 0-2940-6185 โทรสาร 0-2940-6185

Email : aepd@doae.go.th, aepd.doae@gmail.com

[wpgmza id=”2″]